https://esl.proz.com/profile/1696220?show_mode=profile&float=&no_arrows=y&forceview=&show_mode=portfolio


Miembro desde May '14

Idiomas de trabajo:
inglés a checo
español a checo
checo a inglés
eslovaco a inglés

Pavel Slama
I’ll mind your Czech.

London, England, Reino Unido
Hora local: 18:34 BST (GMT+1)

Idioma materno: checo Native in checo
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
14 positive reviews
(1 unidentified)

2 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in English to Czech, Spanish to Czech, Czech to English
  Display standardized information
Tipo de cuenta Traductor o intérprete autónomo, Identity Verified Miembro con identidad verificada
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliaciones This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Servicios Translation, Interpreting, Website localization, Software localization, Subtitling
Especialización
Se especializa en
PeriodismoInternet, comercio-e
Derecho: (general)Derecho: contrato(s)
Derecho: impuestos y aduanasDerecho: patentes, marcas registradas, derechos de autor
Certificados, diplomas, títulos, CV

Tarifas
inglés a checo - Tarifas: 0.07 - 0.09 GBP por palabra / 25 - 30 GBP por hora
español a checo - Tarifas: 0.06 - 0.08 GBP por palabra / 20 - 25 GBP por hora
checo a inglés - Tarifas: 0.07 - 0.09 GBP por palabra / 25 - 30 GBP por hora
eslovaco a inglés - Tarifas: 0.07 - 0.09 GBP por palabra / 25 - 30 GBP por hora
Actividad en KudoZ (PRO) Puntos de nivel PRO 808, Preguntas respondidas: 496, Preguntas formuladas: 49
Comentarios en el Blue Board de este usuario  13 comentarios

Payment methods accepted PayPal, Skrill., Transferencia electrónica
Muestrario Muestras de traducción: 3
checo a inglés: Criminal Law – Judgment
General field: Jurídico/Patentes
Detailed field: Derecho: (general)
Texto de origen - checo
Protože ukládaný trest se pohybuje v rozmezí trestní sazby kvalifikované skutkové podstaty zločinu znásilnění podle ustanovení § 185 odst. 2 trestního zákoníku (sazba 2 - 10 let), je zřejmé, že takto uložený trest je, co do druhu uložené trestu, tak jeho samotné výměry – pokud soud porovná způsob provedení činu, osobu poškozené (mladá žena, charakterizovaná jako zvlášť zranitelná oběť) a s tím související důsledky jednání odsouzeného, včetně absence upřímné lítosti odsouzeného (v podrobnostech blížeji s odkazem na odůvodnění rozsudku na č.l. 14 až 16 spisu) – zcela slučitelný s právním řádem České republiky a nepřicházelo tak v úvahu jeho případné přizpůsobení.
Traducción - inglés
Since the sentence is within the statutory sentencing range for the aggravated felony of rape contrary to S 185 (2) Criminal Code (between 2–10 years), it is obvious that both in its nature and its length, the sentence is – when the Court compares the manner in which the act was carried out, the characteristics of the victim (young woman, described as a vulnerable victim) and thereto related consequences of the convicted person’s actions, including the convicted person’s lack of genuine remorse (for more details refer to sentencing remarks, case file, p. 14–16) – entirely consistent with the legal order of the Czech Republic, and any adjustment of the sentence was out of question.
inglés a checo: Subtitles for a TV series
General field: Arte/Literatura
Detailed field: Cine, películas, TV, teatro
Texto de origen - inglés
-What do you think?
-I think it's been a long shift.
We give this bum three hours,
then we knock off.
-He was a vet.
-I salute his service.
Now he's a dead bum.
People are shooting bums all the time.
We might as well look for the tooth fairy.
* * *
-Why'd the kid jump through the window?
-Who knows? He was high.
-Did you ask him?
-Why am I the bad guy here?
I'm asking about the kid because
maybe he's related to the victim.
-You're not a bad guy.
You're just a bad cop.
-Who are you talking to?
Traducción - checo
-Tak co myslíš?
-Že tahle směna nebere konce.
Dáme tomu pobudovi tři hodiny
a pak to zabalíme.
-Byl to veterán.
-Čest jeho hrdinství.
Teď je to mrtvej pobuda.
Pobudy střílí kdekdo.
To můžeme rovnou hledat vílu Amálku.
* * *
-A proč proskočil tou výlohou?
-Vím já? Asi byl sjetej.
-Zeptal jste se ho?
-Proč jsem já tu za ničemu?
Ptám se na toho kluka,
protože to možná souvisí s obětí.
-Nejste ničema,
jen polda k ničemu.
-Jak to se mnou mluvíte?
inglés a checo: Representaion Agreement Act
General field: Jurídico/Patentes
Detailed field: Derecho: (general)
Texto de origen - inglés
Part 3 — Duties, Powers and Liability of Representatives and Monitors
Duties of representatives
16
(1) A representative must
(a) act honestly and in good faith,
(b) exercise the care, diligence and skill of a reasonably prudent person, and
(c) act within the authority given in the representation agreement.
(2) When helping the adult to make decisions or when making decisions on behalf of the adult, a representative must
(a) consult, to the extent reasonable, with the adult to determine his or her current wishes, and
(b) comply with those wishes if it is reasonable to do so.
(2.1) Subsection (2) does not apply if
(a) a representative is acting within authority given to the representative under section 9, and
(b) the representation agreement provides that in exercising that authority the representative need only comply with any instructions or wishes the adult expressed while capable.
(3) If subsection (2) applies but the adult's current wishes cannot be determined or it is not reasonable to comply with them, the representative must comply with any instructions or wishes the adult expressed while capable.
(4) If the adult's instructions or expressed wishes are not known, the representative must act
(a) on the basis of the adult's known beliefs and values, or
(b) in the adult's best interests, if his or her beliefs and values are not known.
(5) On application by a representative, the court may exempt the representative from the duty under subsection (3) to comply with any instructions or wishes the adult expressed while he or she was capable.
(6) Subject to subsection (6.1), a representative may not delegate any authority given to the representative in the representation agreement.
(6.1) A representative may delegate to a qualified investment specialist, including a mutual fund manager, all or part of the representative's authority with respect to investment matters.
(7) If a representative makes health care decisions on behalf of an adult and the representative must, under subsection (4) (b) of this section, act in the adult's best interests, section 19 (3) of the Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act applies.
(8) A representative must
(a) keep accounts and other records concerning the exercise of the representative's authority under the representation agreement, and
(b) produce the accounts and other records for inspection and copying at the request of any or all of the following:
(i) the adult;
(ii) the adult's monitor;
(iii) the Public Guardian and Trustee.
(9) A representative who is authorized to do anything referred to in section 7 (1) (b) must keep the adult's assets separate from the representative's assets.
(10) Unless the representation agreement provides otherwise, subsection (9) does not apply to assets that
(a) are owned by the adult and the representative as joint tenants, or
(b) have been substituted for, or derived from, assets that were owned by the adult and the representative as joint tenants.
(11) [Not in force. Repealed 2006-33-2.]
(12) A person who, on the death of an adult, will be or might be a beneficiary of the adult's estate does not, for that reason, have a conflict of interest with the adult.
Traducción - checo
Část 3: Povinnosti, pravomoci a odpovědnost reprezentantů a monitorů
Povinnosti reprezentantů
§ 16
1) Reprezentant musí
a) jednat poctivě a v dobré víře,
b) postupovat s péčí, svědomitostí a dovedností přiměřeně opatrné osoby a
c) jednat v rámci zmocnění, které mu uděluje dohoda o reprezentaci.
2) Když reprezentant pomáhá dospělému s rozhodováním nebo když rozhoduje za dospělého, musí reprezentant
a) s dospělým v rozumné míře konzultovat, aby zjistil jeho přání a
b) řídit se těmito přáními, je-li to rozumné.
2.1) Odstavec 2) se nepoužije,
a) jedná-li reprezentant v rámci zmocnění uděleného reprezentantovi podle paragrafu 9 a
b) stanoví-li dohoda o reprezentaci, že při vykonávání svého zmocnění je reprezentant povinen řídit se pouze instrukcemi nebo přáními, které dospělý vyjádřil, když byl způsobilý.
3) Použije-li se odstavec 2), ale nynější přání dospělého nelze zjistit nebo není rozumné se jimi řídit, musí se reprezentant řídit veškerými instrukcemi nebo přáními, které dospělý vyjádřil, když způsobilý byl.
4) Nejsou-li instrukce nebo projevená přání dospělého známa, musí reprezentant jednat
a) na základě přesvědčení a hodnot dospělého nebo
b) v nejlepším zájmu dospělého, pokud přesvědčení a hodnoty dospělého nejsou známé.
5) Na návrh reprezentanta může soud reprezentanta zprostit povinnosti uložené odstavcem 3) řídit se veškerými instrukcemi nebo přáními, které dospělý vyjádřil, když toho způsobilý byl.
6) Při splnění podmínek uvedených v odstavci 6.1) platí, že reprezentant nesmí delegovat žádné zmocnění udělené reprezentantovi v dohodě o reprezentaci.
6.1) Reprezentant může delegovat na kvalifikovaného investičního specialistu, včetně manažera družstevního fondu, celé nebo část zmocnění reprezentanta ohledně investičních záležitostí.
7) Učiní-li reprezentant za dospělého rozhodnutí o zdravotní péči, a musí-li podle odstavce 4) b) tohoto paragrafu jednat v nejlepším zájmu dospělého, použije se paragraf 19 odstavec 3) zákona o souhlasu se zdravotní péčí a o přijetí do pečovatelského zařízení.
8) Reprezentant musí
a) vést účty a další záznamy o výkonu zmocnění reprezentanta podle dohody o reprezentaci
b) předložit účty a další záznamy ke kontrole a vyhotovení kopií, kdy si to vyžádá kohokoli z následujících:
i) dospělý;
ii) monitor dospělého;
iii) veřejný opatrovník a správce.
9) Reprezentant zmocněný k čemukoli, co je uvedeno v paragrafu 7 odst. 1) b), musí vést majetek dospělého odděleně od svého majetku.
10) Nestanoví-li dohoda o reprezentaci jinak, odstavec 9) se nevztahuje na majetek, který
a) je spoluvlastnictvím dospělého a reprezentanta nebo
b) nahradil majetek nebo byl odvozen z majetku, který byl spoluvlastnictvím dospělého a reprezentanta.
11) [Zrušeno.]
12) Osoba, která po smrti dospělého bude nebo může být obmyšleným pozůstalosti dospělého, nemá jen proto s dospělým střet zájmů.
[Poznámka: Termín „reprezentant“ zvolen klientem.]

Experiencia Años de experiencia: 12 Registrado en ProZ.com: Dec 2012 Miembro desde May 2014
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credenciales inglés a checo (Chartered Institute of Linguists, verified)
checo a inglés (Chartered Institute of Linguists, verified)
inglés (Certificate of Proficiency in English (CPE), verified)
español a checo (DELE, Level C2)
Miembro de CIOL, NRPSI
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Events and training
Prácticas profesionales Pavel Slama apoya ProZ.com's Directrices profesionales.
Bio

I am a conference interpreter, court interpreter, and translator based in London. I work from English and Spanish into Czech, my mother tongue.


Experienced, 10 years a translator, 6 years a court interpreter. Qualified, with Diploma in Public Service Interpreting and Diploma in Translation, background in linguistics (I read Czech at Charles University in Prague). Vetted for UK government work. Registered with the National Register of Public Service Interpreters, Chartered Linguist (CIOL), a ProZ.com Certified PRO.


I translate law, as well as less rigid writing on politics, marketing, business, or humanities. I research, think through, check consistency, edit, and polish (often in Trados). A book or two in my translation are soon to be published. I also possess the technical and linguistic skills to subtitle films and TV series and localize websites and apps.


I interpret in courts, conference settings, business meetings, and even cultural events – here, preparation is key. DPSI examiners regarded me the best candidate in my year.

Languages:
A – Czech (native)
B – English (active)
C – Slovak, Spanish (passive)


Chartered Institute of Linguists - Member Registered Public Service Interpreter ProZ.com Certified PRO

Pavel Slama - Czech conference interpreter and translator - on Linkedin

Este miembro obtuvo puntos KudoZ al ayudar a otros traductores a traducir términos de nivel PRO. Haga clic en total(es) de puntos para ver los términos traducidos.

Total de ptos. obtenidos: 820
Puntos de nivel PRO: 808


Idiomas con más puntos (PRO)
inglés a checo501
checo a inglés236
eslovaco a inglés62
español a checo9
Campos generales con más puntos (PRO)
Jurídico/Patentes285
Otros159
Negocios/Finanzas147
Técnico/Ingeniería70
Ciencias sociales47
Puntos en 4 campos más >
Campos específicos con más puntos (PRO)
Derecho: (general)224
Derecho: contrato(s)65
General / Conversación / Saludos / Cartas40
Finanzas (general)36
Negocios / Comercio (general)27
Fuerzas Armadas / Defensa24
Educación / Pedagogía20
Puntos en 44 campos más >

Ver todos los puntos obtenidos >
Palabras clave: Czech, English, Spanish, linguist, Czech linguist, interpreting services, interpreter, interpreting, conference interpreting, public service interpreting, conference interpreter, Czech conference interpreter, Czech interpreter London, translation services, legal translator, legal, law, translator, translation, subtitling, captions, subtitles, London, United Kingdom, UKMore translators and interpreters: inglés a checo - español a checo - checo a inglés   More language pairsYour current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search