Miembro desde Oct '11

Idiomas de trabajo:
inglés a noruego
sueco a noruego
danés a noruego
español a noruego

Ronny Nielsen
<b>Quality translations on time!</b>

República Dominicana
Hora local: 21:31 AST (GMT-4)

Idioma materno: noruego (Variant: Bokmål) Native in noruego
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
25 positive reviews

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in English to Norwegian, Swedish to Norwegian, Danish to Norwegian
Tipo de cuenta Traductor o intérprete autónomo, Identity Verified Miembro con identidad verificada
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliaciones This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Servicios Translation
Especialización
Se especializa en
Ingeniería (general)Negocios / Comercio (general)
Derecho: contrato(s)Automóviles / Camiones
PatentesDerecho: (general)
Mercadeo / Estudios de mercadoGobierno / Política
TelecomunicacionesInformática (general)

Moneda preferida EUR
Actividad en KudoZ (PRO) Puntos de nivel PRO 147, Preguntas respondidas: 99, Preguntas formuladas: 42
Comentarios en el Blue Board de este usuario  22 comentarios

Payment methods accepted Giro, Marque, MasterCard, Transferencia electrónica, PayPal, Payoneer, MoneyGram, Western Union | Send a payment via ProZ*Pay
Muestrario Muestras de traducción: 8
inglés a noruego: EEA and Norway Grants
General field: Negocios/Finanzas
Detailed field: Finanzas (general)
Texto de origen - inglés
EEA Grants
Norway Grants


Status Report 2011
Results 2004-2009
Opportunities 2009-2014


Foreword
Through the European Economic Area (EEA) Agreement, Iceland, Liechtenstein and Norway participate in a single market together with the 27 EU member states, encompassing 500 million people.
However, there are significant disparities between European countries in terms of economic and social development.
Through the EEA and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway are helping to bolster economic and social cohesion in Europe, and strengthen cooperation within the EEA.
This report gives an insight into the wealth of activities that have been supported in the 15 beneficiary states. It sets the Grants in the context of needs and challenges in the countries concerned. It describes how these funds have made a difference to people’s lives and local communities, for example through improved environmental conditions, better access to health care, increased research cooperation, and support for civil society and minority groups.
Here you can read how Iceland, Liechtenstein, Norway and the beneficiary states have all benefited from exchanges of skills and knowledge. The Grants provide a platform for sharing experience, for pooling ideas and resources across borders, and thus strengthening ties between donor states and beneficiary states.
The funding period for 2009-2014 is well under way. Almost €1.8 billion has been allocated to targeted efforts in areas where there are demonstrable needs in the beneficiary states and where we, the donor states, can make a difference.
In shaping the new programmes, we have incorporated lessons learned from the previous funding period, and have improved the set-up to increase the Grants’ impact. We have also brought on board international organisations, such as the Council of Europe and Transparency International, and given greater responsibility to the beneficiary states.
We hope you will enjoy reading about the achievements so far and the opportunities ahead. We look forward to building on our results, and we will maintain our commitment to a more cohesive Europe.

Signed by Foreign Ministers of Iceland, Liechtenstein and Norway

Össur Skarphéðinsson, Minister for Foreign Affairs, Iceland
Dr Aurelia Frick, Minister of Foreign Affairs, Liechtenstein
Jonas Gahr Støre, Minister of Foreign Affairs, Norway

Dear Client,

Follow this link to find the entire project:
http://www.eeagrants.org/id/2670
Traducción - noruego
EØS-midlene


Statusrapport 2011
Resultater 2004-2009
Innsatsområder 2009-2014


Forord
Gjennom avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen) deltar Island, Liechtenstein og Norge på EUs indre marked sammen med de 27 EU-medlemslandene, noe som omfatter 500 millioner personer.
Det er midlertid betydelige forskjeller mellom europeiske land når det gjelder økonomisk og sosial utvikling.
Gjennom EØS-midlene hjelper Island, Liechtenstein og Norge til med å bistå en økonomisk og sosial samhørighet i Europa og forsterke samarbeidet innenfor EØS-området.
Denne statusrapporten gir en innsikt i de velstandsaktiviteter som er bistått i de 15 mottakerlandene. Dette setter finansieringsmidlene i en sammenheng når det gjelder behov og utfordringer i de gjeldende land. Den beskriver hvordan disse midlene har gjort en endring i folks liv og lokalsamfunn, for eksempel gjennom forbedrede miljøforhold, bedre tilgang til helseomsorg, økt forskningssamarbeid, og bistand til sivilt samfunn og minoritetsgrupper.
Her kan du lese om hvordan Island, Liechtenstein, Norge og mottakerlandene har dratt nytte av utvekslingen av kompetanse og kunnskap. Finansieringsmidlene er en plattform for deling av erfaringer, sammenslåing av ideer og ressurser på tvers av landegrensene, og på denne måten styrke båndene mellom giverlandene og mottakerlandene.
Finansieringsperioden 2009-2014 er langt på vei. Nesten € 1,8 milliarder har blitt delt ut til målrettede prosjekter i ulike områder innenfor mottakerlandene der det finnes påviste behov, og der vi som giverland kan gjøre en forskjell.
I utformingen av de nye programmene har vi innlemmet det vi har lært fra den forrige finansieringsperioden, og har forbedret strukturen for å øke finansieringsmidlenes effekt. Vi har også tatt i bruk internasjonale organisasjoner, slik som Europarådet og Transparency International, samt gitt større ansvar til mottakerlandene.
Vi håper du liker å lese om landevinningene så langt og om mulighetene som ligger foran oss. Vi ser frem til å bygge på våre resultater, og vi vil opprettholde vårt engasjement for et mer samhørig Europa.

Signert av utenriksministrene fra Island, Liechtenstein og Norge

Össur Skarphéðinsson, Utenriksminister, Island
Dr Aurelia Frick, Utenriksminister, Liechtenstein
Jonas Gahr Støre, Utenriksminister, Norge

inglés a noruego: GE Energy
General field: Técnico/Ingeniería
Detailed field: Ingeniería: industrial
Texto de origen - inglés
GEK 116546 December 2009
GE Energy
Shaft Grounding System, Operation and Maintenance
These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance.
Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes the matter should be referred to the GE Company.
GEK 116546
Shaft Grounding System, Operation and Maintenance
The below will be found throughout this publication.
It is important that the significance of each is thoroughly understood by those using this document.
The definitions are as follows:
NOTE
Highlights an essential element of a procedure to assure correctness.
CAUTION
Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in minor or moderate injury or equipment damage.
WARNING
INDICATES A POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION, WHICH, IF NOT AVOIDED, COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY
***DANGER***
INDICATES AN IMMINENTLY HAZARDOUS SITUATION, WHICH, IF NOT AVOIDED WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.
© General Electric Company, 2009.
GE Proprietary Information.
All Rights Reserved.
Traducción - noruego
GEK 116546 desember 2009
GE Energi
Akseljordingssystem, drift og vedlikehold
Disse instruksjonene er ikke ment å dekke alle detaljer eller varianter av utstyr, heller ikke å informere om alle mulige forhold som kan inntreffe i forbindelse med installasjon, drift eller vedlikehold
Skulle ytterligere informasjon ønskes eller skulle ett spesielt problem oppstå som ikke er dekt godt nok for kjøperens formål bør saken tas opp med GE Company.
GEK 116546
Akseljordingssystem, drift og vedlikehold
Det nedenforstående vil bli funnet i denne publikasjonen.
Det er viktig at betdningen av hver enkelt er grundig forstått av de som bruker dette dokumentet.
Parametrene er som følger:
MERK
Fremhever et vesentlig element av en prosedyre for å sikre korrekthet.
VIS FORSIKTIGHET
Indikerer en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader eller materielle skader.
ADVARsel
INDIKERER EN POTENSIELT FARLIG SITUAJON SOM, DERSOM DEN IKKE UNNGÅS, KAN RESULTERE I DØDSFALL ELLER ALVORLIG PERSONSKADE.
*** FARE ***
INDIKERER EN OVERHENGENDE FARLIG SITUASJON SOM, DERSOM DEN IKKE UNNGÅS, VIL FØRE TIL DØD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE.
© General Electric Company
GE informasjon om eiendomsrett, 2009.
Alle rettigheter reservert.
inglés a noruego: EXTRIP-project
General field: Medicina
Detailed field: Medicina: Cardiología
Texto de origen - inglés
Hemoperfusion in poisonings

Accelerated toxin excretion of extra-corporal hemoperfusion is indicated in severe poisoning, at very high plasma concentrations and the consumption of potencial lethal dose. The treatment is easier to perform and usually as good or even better than hemodialysis. It can also be easily combined with forced diuresis. An overview of methodology and indications as well as experiences from two patients treated with Hemocol are presented.
The principle of hemoperfusion is to let the blood pass through a charcoal filter (Hemocol), an unloaded resin (Amberlite XAD-2, Amberlite XAD-4) or an anion-exchanger (Amberlite IRA-900) (3, 8). New types of filters have reduced the risk of hemolysis, thrombocytopenia and leukopenia and charcoal embolism and pyrogenic reactions.

Hemoperfusion technique

The equipment is shown in illustration 1. Access to the bloodstream is best established by Seldinger`s undertaking percutaneous technique with catheters in both femoral arteries, but normal arteriovenous shunt can also be used. The filter is placed vertically on the bed, and filled with isotonic saline containing 1,000 units heparin. One to two liters circulates through the system. Look for charcoal particles. If they are observed, replace the filter. Bubble traps on arterial and venous side prevents air in the system. When connected, 5,000 units of heparin are injected on venous side. The blood pump is set at 200 ml / minute or more. Heparinization with 1 000-2 000 units per hour are aiming for a coagulation time of 30-60 minutes with the Lee-White method. At the end of perfusion 5% glucose is infused.
Traducción - noruego
Hemoperfusjon ved forgiftninger

Akselerert giftutskillelse med ekstrakorporal hemoperfusjon er indisert ved alvorlige forgiftninger, ved svært høye plasmakonsentrasjoner og ved inntak av en potensielt dødelig dose. Behandlingen er enklere å utføre og som oftest like god eller bedre enn hemodialyse. Den lar seg også lett kombinere med forsert diuresebehandling. En oversikt over metodikk og indikasjoner samt erfaringer fra to pasienter behandlet med Haemocol blir presentert.
Prinsippet for hemoperfusjon består i å la blodet passere et kullfilter (Haemocol), en uladet resin (Amberlite XAD-2, Amberlite XAD-4) eller en anionebytter (Amberlite IRA-900) (3, 8). Nye filtertyper har redusert risikoen for hemolyse, trombocytopeni og leukopeni samt kullemboli og pyrogene reaksjoner.

Hemoperfusjonsteknikk

Utstyret fremgår av figur 1. Tilgang til blodbanen etableres best ved Seidingers perkutane teknikk med kateter i begge femoralvener, men vanlig arteriovenøs shunt kan også brukes. Filteret plasseres vertikalt ved sengen, og fylles med isotont saltvann tilsatt 1 000 enheter heparin. Én til to liter sirkulerer gjennom systemet, og man ser etter kullpartikler. Observeres slike, skiftes filter. Boblefellene på arterie- og venesiden forebygger luft i systemet Ved tilkobling injiseres 5 000 enheter heparin på arteriesiden. Blodpumpen innstilles pä 200 ml/minutt eller mer. Heparinisering med 1000-2 000 enheter pr. time tar sikte på en koagulasjonstid på 30-60 minutter med Lee-Whites metode. Pä slutten av perfusjonen infunderes 5 % glukose.
inglés a noruego: Terms of Business
General field: Jurídico/Patentes
Detailed field: Derecho: contrato(s)
Texto de origen - inglés
Terms of Business for xxxx International Limited – Permanent Recruitment Services (version1.0)
This Agreement is made between xxxx International Limited, an employment agency (hereinafter to be referred to as xxxx) and the Client (hereinafter to be called 'The Client').
1. xxxx will introduce Candidates to the Client for appointment by the Client. Once an appointment takes place xxxx fees as set out in paragraph 15 becomes payable.
2. With the introduction of a candidate, the terms of this Agreement are deemed to have been accepted by the Client.
3. These terms shall constitute the only contract between xxxx and the Client and can only be varied by the written Agreement of both xxxx and the Client.
4. Any amendments to these Terms of Business can only be approved by one the Directors of xxxx and any amendment must be confirmed in writing by one of them in-order to be valid.
5. An introduction is deemed to have taken place by the provision of any information about a candidate to the Client, which allows the candidate to be identified, regardless of whether or not the Client knew the candidate prior to the introduction. Following an introduction if the Client is already communicating with the candidate in relation to a possible appointment then the Client must inform xxxx immediately. If the Client continue to use xxxx to provide services with regard to this candidate and the Client appoints the candidate a fee in accordance with paragraph 15 will become due. If it is unclear or ambiguous as to how the Client learned about the candidate for the first time, the Client will be responsible for providing evidentiary documentation on xxxx’s demand.
6. To enable xxxx to introduce suitable Candidates, the Client must provide xxxx with all relevant information on its vacancies including the anticipated start date, the position and type of work required, the experience, training and qualifications necessary for the position, the anticipated salary and benefits package, employee/employer notice period requirements and any known risks to health and safety.
7. Information relating to any Candidate is supplied on a strictly confidential basis and may only be used by the Client in connection with this Agreement.
8. An appointment takes place once the Client offers employment, whether on a temporary or permanent basis, to the candidate and the candidate accepts such employment and whether or not such an appointment is conditional upon the successful completion of a probationary period. Should an appointment take place then a fee as set out in paragraph 15 shall be payable.
9. Should the Client fail to advise xxxx International of the appointment within 14 days of the start date, a fee becomes payable of 40% of the anticipated first year's remuneration of the Candidate or 15,000 EUR, whichever is the greater.
10. If an appointment of a Candidate is made by the Client within 12 months of the initial introduction or any subsequent reintroduction by xxxx then the fees as set out in paragraph 15 shall become payable to xxxx.
11. Information relating to candidates is strictly confidential. If an appointment takes place by a third party as a direct result of the Client having given information relating to the Candidate to the third party the Client shall be liable to pay a fee of 40% of the anticipated first year's remuneration of the Candidate or a fee of 15,000 EUR, whichever is the greater. A third party includes but is not restricted to any associated company, subsidiary or other company with which the Client is connected.
12. The Client is obliged to advise xxxx International of the total remuneration offered to the candidate immediately an offer of employment has been made by the Client to the candidate.
13. Should an offer concluding a main contract be retracted prior to the candidate joining the Client, then the Client shall be liable for an administration fee of 2,000 EUR whether or not the candidate was known previously by the Client.
14. xxxx International’s fees become payable on the start date of a candidate appointment. The fee is calculated as a percentage of the anticipated first year's total remuneration of a Candidate which means a Candidate's taxable gross remuneration including, but not limited to all guaranteed income, bonuses, shift allowance, car allowance, relocation allowance, commissions, share buyouts and weighting allowance. If candidates are appointed for periods of less than a year any remuneration will be annualised for the calculation of the fee. The Client shall provide to xxxx a full statement of the total remuneration to be received by a Candidate.
15. xxxx fees/percentages are as follows:
I. Salary is €0 - €28,000 then a minimum fee of €7,000
II. Salary is €28,001 - €35,000 a fee of 25%;
III. Salary is €35,001 - €42,000 a fee of 30%;
IV. Salary is €42,001 and above a fee of 35%;
16. An invoice is payable within 7 days of its date of issue and the Client agrees to supply xxxx International with any required Purchase Order in advance of the start date. Compensation payments and statutory interest will be due from the Client to xxxx on the sum due (calculated monthly) in accordance with The Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (as amended). If xxxx International incurs any legal or non-legal costs as a result of non-or late payment of invoice, the Client will become liable to pay such costs.
17. If the appointment of a Candidate is terminated within 8 weeks of the commencement of his/her employment with the Client a rebate will be paid by xxxx to the Client at the rate of 12 ½ % of the fee charged by xxxx for each full week the Candidate did not work during the 8 week period, subject to paragraph 18 set out below.
18. No rebate shall be payable if:
I. an appointment is rescinded for no good reason;
II. xxxx is not notified in writing within 14 days of the termination of the appointment together with the reason(s) for it;
III. the fee is not paid to xxxx within 7 days of the tendering of the invoice;
IV. the cause of termination has no bearing on the Candidate's qualifications, capability or conduct;
V. the Candidate is made redundant.
19. xxxx International does not personally obtain references pertaining to a particular candidate, unless requested. xxxx International takes no responsibility for any loss, damage or delay caused by the candidate. The Client is responsible for ensuring the suitability and capability of a candidate for employment and for taking references to verify skills, qualifications, integrity, the necessity of any work permits and the satisfaction of any medical requirements.
20. This Agreement shall be construed in accordance with English law and the parties agree to submit to the jurisdiction of the English courts.
Traducción - noruego
Forretningsvilkår for xxxx International Limited – Permanente rekrutteringstjenester (versjon 1.0)
Denne Avtalen er inngått mellom xxxx International Limited, arbeidsformidling (heretter kalt xxxx) og Klienten (heretter kalt Klienten).
1. xxxx vil presentere kandidater for Klienten etter avtale med Klienten. Når et slikt møte finner sted vil det utbetales honorarer som beskrevet i paragraf 15.
2. Ved presentasjon av en kandidat anses vilkårene i denne Avtalen for å være akseptert av Klienten.
3. Disse vilkårene skal utgjøre den eneste kontrakten mellom xxxx og Klienten, og vil kun endres etter en skriftlig Avtale fra både xxxx og Klienten.
4. Eventuelle tillegg til disse forretningsvilkårene kan kun godkjennes av xxxx`s direktører, og tillegget må skriftlig bekreftes av minst èn av dem for å kunne anses som gyldig.
5. En presentasjon anses å være foretatt ved anskaffelse av enhver informasjon om en kandidat for Klienten, noe som tillater kandidaten å bli identifisert uavhengig om Klienten kjente til kandidaten før presentasjonen eller ikke. Dersom Klienten allerede kommuniserer med kandidaten i forbindelse med en mulig avtale etterfulgt av en presentasjon, må Klienten informere xxxx om dette umiddelbart. Dersom Klienten fortsetter å benytte xxxx sine tjenester med hensyn til denne kandidaten og Klienten oppnevner kandidaten, vil det utbetales et honorar i samsvar med paragraf 15. Dersom det er uklart eller tvetydig om hvordan Klienten kjente til kandidaten første gang, vil Klienten være ansvarlig for å anskaffe dokumentert bevis etter krav fra xxxx.
6. For å muliggjøre at xxxx presenterer egnede kandidater, må Klienten forsyne xxxx med all relevant informasjon vedrørende den ledige stillingen, inkludert antatt startdato, arbeid og type arbeid som skal utføres, erfaring, opplæring og kvalifikasjoner som er nødvendig for dette arbeidet, den antatte inntekt og pensjonspakke, krav om oppsigelsesfrist for arbeidstaker/arbeidsgiver, samt alle kjente helse-og sikkerhetsrisikoer.
7. Informasjon om eventuelle kandidater utleveres på et strengt konfidensielt grunnlag og kan kun benyttes av Klienten i forbindelse med denne Avtalen.
8. En avtale finner sted når Klienten tilbyr arbeid til kandidaten, på midlertidig eller permanent basis, inntil fullførelse av en prøveperiode. Skulle en slik avtale finne sted skal det utbetales et honorar i samsvar med paragraf 15
9. Skulle Klienten unnlate å underrette xxxx International om avtalen innen 14 dager fra startdato, skal det utbetales et honorar på enten 40% av kandidatens antatte inntekt første år eller 15.000 EUR, beregnet ut fra det høyeste av de to beløpene.
10. Dersom en avtale med en kandidat er gjort av Klienten innen 12 måneder fra den første presentasjonen eller eventuelle påfølgende presentasjoner gjennom xxxx, skal honorarene fastsatt i paragraf 15 utbetales til xxxx.
11. Informasjon vedrørende kandidater er strengt konfidensielt. Dersom en avtale finner sted gjennom en tredjepart skal Klienten være ansvarlig for å utbetale enten et honorar på 40% av kandidatens inntekt første år, eller et honorar på 15.000 EUR, beregnet ut fra det høyeste av de to beløpene. En tredjepart inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle assosierte selskaper, datterselskaper eller andre selskaper som Klienten har kontakt med.
12. Klienten er tvunget til å underrette xxxx International om den totale inntekten tilbudt kandidaten umiddelbart etter at et slikt arbeidstilbud fra Klienten tilbys kandidaten.
13. Skulle et tilbud med inngåelse av hovedkontrakt bli trukket tilbake før kandidatens samarbeid med Klienten, skal Klienten være ansvarlig for et administrasjonsgebyr på 2.000 EURO, uansett om Klienten tidligere kjente til kandidaten eller ikke.
14. Honorarene til xxxx International utbetales ved startdato av en avtale med kandidaten. Honoraret kalkuleres ut fra en prosentsats for kandidatens inntekt første år, noe som betyr kandidatens skattbare bruttoinntekt inkludert, men ikke begrenset til, all garantert inntekt, bonuser, skiftgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, flyttegodtgjørelse, provisjoner, aksjeoppkjøp, og belastningsgodtgjørelse. Dersom kandidatene er ansatt for perioder på mindre enn et år, vil eventuell inntekt bli omregnet på årsbasis for beregning av honoraret. Klienten skal fremlegge xxxx en full oversikt av kandidatens totale inntekt.
15. xxxx`s honorarer/prosentsatser er som følger:
I. Inntekt fra €0 - €28.000 gir et minimum honorar på €7.000
II. Inntekt fra €28.001 - €35.000 gir et honorar på 25%;
III. Inntekt fra €35.001 - €42.000 gir et honorar på 30%;
IV. Inntekt fra €42.001 og over, gir et honorar på 35%;
16. En faktura utbetales innen syv (7) dager fra utstedelsesdato og Klienten samtykker i å innlevere eventuelt påkrevde fakturaer til xxxx International før startdatoen. xxxx vil fakturere Klienten for kompensasjonsutbetalinger og lovfestede renter på forfallssum (beregnet månedlig) i samsvar med Loven om forsinket betaling av kommersiell gjeld (renter) fra 1988 (med lovendringer/tillegg). Dersom xxxx International blir gjenstand for eventuelle rettslige eller ikke-rettslige kostnader som et resultat av utelatelse eller forsinket fakturabetaling, vil Klienten være ansvarlig for å bære slike kostnader.
17. Dersom avtalen med en kandidat er avsluttet innen åtte (8) uker fra oppstart av hans/hennes ansettelse med Klienten, vil Nigel Frank utbetale et fradrag til Klienten på 12 ½ % av xxxx`s honorar for hver hele uke kandidaten ikke arbeidet i løpet av åtteukersperioden, som beskrevet nedenfor i paragraf 18.
18. Fradrag skal ikke utbetales dersom:
I. en avtale er opphevet uten gyldig grunn;
II. xxxx ikke er informert skriftlig innen 14 dager fra oppsigelse av avtalen sammen med årsaken(e) for dette;
III. honoraret ikke er innbetalt xxxx innen syv (7) dager fra anbudet på fakturaen;
IV. årsaken til oppsigelse ikke har sammenheng med kandidatens kvalifikasjoner, kapasitet eller atferd;
V. kandidaten er gjort overflødig.
19. xxxx International gir ikke referanser vedrørende en bestemt kandidat med mindre det bes spesielt om dette. xxxx International er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skade eller forsinkelse forårsaket av kandidaten. Klienten er ansvarlig for å sikre at kandidaten er egnet og har kapasitet til å utføre arbeidet, og i tillegg anskaffe referanser for bekreftelse av kompetanse, kvalifikasjoner, integritet, nødvendige arbeidstillatelser, samt vederlag for eventuelle medisinske behov.
20. Denne Avtalen skal tolkes i overensstemmelse med engelsk lovgivning og partene samtykker i å underkaste seg jurisdiksjonen av det engelske rettsystemet.
inglés a noruego: BERNINA
General field: Arte/Literatura
Detailed field: Textil / Ropa / Moda
Texto de origen - inglés
Most Space
Room for big ideas! The 830 offers substantially more space than other sewing machines. The 400 mm (15.75 inch) extended arm and over 300 mm (12 inches) to the right of the needle provide a huge space for spreading out and manoeuvring your project. No other machine offers as large an embroidery area as the 830. The new, optionally available jumbo hoop makes it possible to embroider each design in the desired size, without needing to rotate the hoop.

Fastest Speeds
Top speeds with excellent sewing and embroidery results and perfect stitch patterns! The BERNINA 830 delivers up to 1,100 stitches per minute when sewing and up to 1,000 stitches per minute when embroidering, consistently guaranteeing fast speeds, even with wider stitches.

Jumbo Bobbin
Thanks to a substantially larger bobbin, the BERNINA 830 offers 40% more thread capacity; you spend more time creating and less time preparing.
What’s more, the jumbo bobbin is wonderfully easy to use - open the lid, the hook swings out and the bobbin releases at the touch of a finger.

Total Stitch Control
A Bernina exclusive: Each stitch can be customised and saved, and only the BERNINA 830 offers 360º multi-directional sewing, for 9mm stitches and decorative stitches as well.
The revolutionary high speed BERNINA Stitch Regulator (BSR) ensures total control of your free motion sewing. Whether you sew fast or slow, your stitches remain consistent letting you concentrate on your creativity.

Central Screen
The touch screen is centrally located for ideal ergonomics so that the needle area and the screen with all its settings, can be viewed completely in one quick glance. The 7-inch TFT (thin-film transistor) screen gives highresolution images and bright vivid colours from all viewing angles. Large on-screen icons enable quick navigation, and its gently touch-sensitive surface allows particularly user-friendly operation.

BERNINA Dual Feed
Reliable feed of hard-to-handle materials! Working with knits, velvet, ribbon or multiple layers? The BERNINA 830’s built-in Dual Feed can be engaged when needed, to feed the fabric from both above and below. The Dual Feed System offers optimum visibility and superb manoeuvrability. Simply flip up and tuck away when not required.

Fully Automatic Threading
Simple threading, automatically! The BERNINA 830 has its own unique system for threading the thread through the machine and the needle, in a single operation. Because it’s done quickly and automatically, it leaves you more time to focus on the fun side of sewing and embroidering.

Optimum Thread-Supply System
The exclusive multi-spool holder keeps large, medium and small cones at the ready. The built-in vertical holders and telescopic guides ensure beautifully smooth and even thread release. The bobbin winder is located on the front of the 830 for easy access, and it even lets you select speed and amount of fill.
Traducción - noruego
Størst frirom/arbeidsflate

BERNINA 830 har større arbeidsflate enn noen annen symaskin noensinne. Den 400mm lange friarmen og det 300mm frirom til høyre for nålen gir plass for mye større arbeider enn hva som har vært mulig opp til nå. Ved brodering gir maskinen den største syflate takket være «Jumbo Hoop» broder-ramme som kan benyttes. De største motiver kan broderes uten å snu eller skifte posisjon på rammen.

Størst hastighet
med fremragende sy og broder-resultater! BERNINA syr med 1100 sting i minuttet og broderer med 1000. Selv ved brede sting er det størst hastighet.

Størst spolehus
BERNINA 830 har mulighet for 40% mer tråd på spolen enn hva som har vært mulig fram til nå takket være en ekstra stor spole. Slik blir behovet for å spole på mer tråd mindre og tid til det kreative større. Spolen er enkel og plassere da spolehuset svinger ut mot deg straks du åpner spolehusdekselet.

Alle sømmer slik du vil
Ingen annen symaskin tilbyr mulighet til å tilpasse hvert sting slik du vil ha det og lagre det! BSR garanterer jevne sting ved frihåndsying om du syr hurtig eller sakte. Bare BERNINA 830 har sideveistransport, også ved 9mm stingbredde i alle himmelretninger 360º for alle motivsømmer.

Betjeningsskjermen rett foran deg
Ergonomisk sett har BERNINA en betjeningsskjerm som sitter slik at du samtidig kan følge med på denne og nålens arbeide, – og sparer deg for mange unødvendige øye/hode-bevegelser. Berøringsømfintligheten på skjermen gjør det behagelig og foreta de ulike innstillinger og betjene maskinen. Takket være TFT gir den 7 tommers store berøringsskjermen den beste bruksmåten med høyoppløselig gjengiving.

BERNINA overtransportør
Effektiv transport av vanskelige stoffkvaliteter! Sy i trikot, silke og på smale bånd eller mange lag med stoff. Den innebygde overtransportøren på BERNINA 830 forenkler jobben, da materialet blir transportert både fra over- og undersiden samtidig. Overtransportøren kan ved behov fjernes helt fra fot og stoffgjennomgang.

Helautomatisk træing
Træingen kan ikke bli enklere – den er ganske enkelt automatisk!
BERNINA 830 har patentert en træing av så vel overtråd som nålen, som skjer på en, to, tre – av seg selv. Slik blir det mindre bekymring og mer syglede.

Best trådbehandling
De tre snelleholdere er tilpasset bruk av så vel store, middels og små trådsneller. Den tilhørende trådfører-teleskopstangen gir perfekte forhold for avspoling av tråden fra en hvilken som helst trådsnelle. Dette igjen gir jevn tilgang på tråd med det beste syresultat som konsekvens. Til å spole på undertråd er dette lagt til rette rett fra snelleholderen til fronten av symaskinen. Hastighet og hvor mye tråd som skal spoles kan bli regulert av bruker.
inglés a noruego: Casino (rewriting/translation)
General field: Otros
Detailed field: Juegos / Videojuegos / Apuestas / Casino
Texto de origen - inglés
More Innovation From Online Gambling Group Gamesys

Success builds confidence and that usually leads to growth and the Gamesys Group has certainly been a model for this statement. The Gamesys Group founded in April 2001 had the goal to build a profitable online entertainment business providing exciting slot games, bingo, and roulette to a worldwide audience using their own proprietary gaming software.
During the eight years, the Group's leading brand, Jackpot Joy has built a following of over 3,000,000 members and pays out in excess of 90 million British pounds each and every month.
A new approach to the construct of their games UK based gaming company Gamesys first launched Nuts & Bolts, a slot which offered a unique Winning Streak feature that was not available anywhere else in the online casino world. The multi-screen slot Jalapeno Racers continued Gamesys tradition of creating games based on interesting characters.
Now comes the newest launch of an innovative slot called Jungle Jump. Jackpotjoy’s Managing Director Michael Saunders commented with an explanation,“ The brief for the game was to create a cascading slot that would fit well within our portfolio,” Saunders continued, “And Jungle Jump’s blend of soft jungle flowers and fun bonus game characters fits the bill perfectly.”
“In many ways Jungle Jump is a great example of what we try to achieve here at Jackpotjoy,” Saunders concludes, “It’s inventive but accessible, it’s cute and all about the entertainment but the chance to win cash is ever present. It’s a really exciting addition to our suite.”
“The cascade is a great feature,” Sanders quips, “It’s a really good way to extend the winning experience since even after your spin – and any slots player knows that feeling of excitement that comes with every one – if you get a win, another is possible, and another, and another... it offers the chance of a multiple winning experience from every spin and that can’t be a bad thing!” The feature works a little like a free spin in that new winning opportunities are presented without any new investment in the game.


Traducción - noruego
Mer innovasjon fra online gambling gruppen Gamesys

Gamesys lanserer gjennom sitt datterselskap Jackpotjoy, et nytt og innovativt slotspill med større vinnersjanser. ”Slotspillet Jungle Jump byr på flere artige funksjoner og bonusspill”, forteller administrerende direktør i Jackpotjoy, Michael Saunders, entusiastisk. Og han fortsetter; ”Jungle Jump sier mye om hva vi står for som selskap og hva vi prøver å oppnå. I tillegg er dette et underholdende slotspill der mulighetene for å vinne alltid er til stede.”
Jungle Jump har en helt ny kaskadefunksjon som gjør at spillerne har muligheter til å vinne flere ganger på hvert spinn og dermed øke vinnersjansene betraktelig! Denne funksjonen fungerer nesten som et gratisspinn der mulighetene for å vinne er til stede uten å foreta ytterligere innbetalinger.
Gamesys er, sammen med sin ledende merkevare Jackpotjoy, en av de store aktørene på markedet for online gambling. Med over 3 millioner medlemmer og månedlige utbetalinger som overstiger 90 millioner britiske pund, viser gambling- gruppen at de har hatt stor suksess med sine egenproduserte spillprogrammer basert på interessante rollefigurer.

Dear Client,

THIS IS NOT A TRANSLATION OF THE ENGLISH SOURCE TEXT, BUT A REWRITING OF A CASINO NEWS ARTICLE. I AM CONTRACTED WITH A CLIENT FOR 1 YEAR TO PERFORM REGULAR REWRITTEN CASINO NEWS ARTICLES FOR SOME OF THE BIGGEST AND MOST PRESTIGIOUS ONLINE CASINOS IN THE WORLD.
THIS SAMPLE IS ONE OF THE MANY NEWS ARTICLES I HAVE REWRITTEN FOR MY CLIENT THIS YEAR.
inglés a noruego: Film & TV
General field: Otros
Detailed field: Cine, películas, TV, teatro
Texto de origen - inglés
Please be aware that 12 YARD PRODUCTIONS are here today filming a television programme provisionally entitled, “COACH TRIP” for CHANNEL 4 and you may be filmed and included in the Programme.

By entering and remaining on these premises you grant (i) your irrevocable consent and waiver of all moral rights to be filmed/recorded and (ii) all rights to 12 YARD PRODUCTIONS to exploit any and all recordings made here today (including any parts thereof) worldwide in perpetuity by all means and in all media without limitation as 12 YARD PRODUCTIONS shall deem appropriate.

If you do not wish to appear in the Programme please notify a member of the production team immediately on entry.

Contact: xxxx on xxxx
Traducción - noruego
Vær oppmerksom på at 12 YARD PRODUCTIONS er her i dag for å filme et TV-program som foreløpig kalles“COACH TRIP” for CHANNEL 4, og du kan bli filmet og inkludert i programmet.

Ved å ankomme og bli igjen på disse lokalitetene gir (i) du ditt ugjenkallelige samtykke samt avkall på alle ideelle rettigheter til å bli filmet/tatt opp på film, og (ii) gir 12 YARD PRODUCTIONS alle rettigheter til å utnytte noen eller alle opptak som gjøres her i dag (inkludert enhver del av slike) på global basis for all ettertid i ethvert henseende og i alle medier uten begrensning der 12 YARD PRODUCTIONS finner dette hensiktsmessig.

Dersom du ikke ønsker å vises i programmet må du umiddelbart opplyse et medlem av produksjonsteamet om dette ved ankomst.

Kontakt: xxxx på xxxx
inglés a noruego: Medical Market Research (about diabetes)
General field: Mercadeo
Detailed field: Mercadeo / Estudios de mercado
Texto de origen - inglés
Good day, my name is and I am calling from Kudos Research on behalf of CMR, a market research company specializing in the medical sector. Our aim is to help manufacturers design better equipment based on the opinions of pharmacists. Today we’re looking to understand what pharmacists think about blood glucose meters.

I would like to speak to the main person responsible in your pharmacy for seeing diabetes patients and selling or recommending blood glucose meters.

The interview should only last between 10 – 15 minutes. You will be asked to name meters that you sell, recommend or demonstrate to your patients.

We are of course able to offer an incentive (or if preferred a donation to charity), in recognition of the time we need from you. I can let you know the amount of this incentive after checking a couple of short questions with you: can I ask these now, to ensure that the survey is relevant to you? If now is not a good time, when can I call you back? VERIFY PHONE NUMBER FOR CONTACT (MAY BE HOME NUMBER)
ONLY IF NECESSARY [I.E. RESPONDENT INSISTS ON KNOWING] The incentive will be £xx [or $xx].

The research is being conducted in accordance with the UK Market Research Society Code of Conduct / ESOMAR Code of Conduct. As such, all responses will be treated in strict confidence, and presented to the client as anonymous data.

PROCEED, OR APPOINT
Traducción - noruego
God dag, jeg heter , og jeg ringer fra Kudos Research på vegne av CMR, et selskap som spesialiserer seg på markedsundersøkelser innenfor den medisinske sektoren. Vårt mål er å hjelpe produsenter med å lage bedre utstyr basert på synspunktene til farmasøyter. I dag prøver vi å finne ut hva farmasøyter mener om blodsukkermålere.

Jeg vil gjerne snakke med den personen på ditt apotek som har hovedansvaret for å ta set av diabetespasienter og selge eller anbefale blodsukkermålere.

Intervjuet tar kun rundt 10-15 minutter. Du vil bli bedt om å navngi målere du selger, anbefaler eller demonstrerer for dine pasienter.

Vi er selsvagt i stand til å tilby et insentiv (eller hvis foretrukket en donasjon til et veldedig formål) som takk for tiden du bruker på oss. Jeg kan oppgi dette beløpet etter å ha stilt et par kjappe spørsmål: kan jeg stille deg disse nå, så jeg kan være sikker på at undersøkelsen er relevant for deg? Hvis ikke det passer nå, kan jeg ringe deg tilbake? BEKREFT TELEFONNUMMER FOR KONTAKT (KAN VÆRE HJEMMENUMMER)
KUN HVIS NØDVENDIG (DVS. HVIS RESPONDENTEN KREVER Å VITE DET] Insentivet vil være £xx [eller $xx].

Forskningen utføres i samsvar med atferdskodeksen til den britiske organisasjonen UK Market Research Society / ESOMAR-atferdskodeksen. I henhold til dette behandles alle svar strengt konfidensielt og fremlegges for klienten som anonyme data.

GÅ VIDERE ELLER BE OM KONTAKT MED EGNET PERSON

Glosarios EN-NO ordliste
Formación en el ámbito de la traducción Other - Self learned
Experiencia Años de experiencia: 18 Registrado en ProZ.com: Apr 2011 Miembro desde Oct 2011
Credenciales N/A
Miembro de N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
Prácticas profesionales Ronny Nielsen apoya ProZ.com's Directrices profesionales.
Bio

I´m a native Norwegian freelance translator and business consultant with excellent references and currently working with some of the most prestigious translation companies in the world.

My CV resume is available upon request.

I prefer a longterm cooperation with my clients based on confidentiality and trust.

Please feel free to ask any questions regarding my services.

Looking forward to be working with you soon!

Certified PROs.jpg


aggoau1hgm6yijkup8bf.png


Este miembro obtuvo puntos KudoZ al ayudar a otros traductores a traducir términos de nivel PRO. Haga clic en total(es) de puntos para ver los términos traducidos.

Total de ptos. obtenidos: 163
Puntos de nivel PRO: 147


Idiomas con más puntos (PRO)
inglés a noruego135
sueco a noruego8
danés a noruego4
Campos generales con más puntos (PRO)
Técnico/Ingeniería51
Otros46
Medicina16
Negocios/Finanzas12
Jurídico/Patentes10
Puntos en 2 campos más >
Campos específicos con más puntos (PRO)
Electrónica / Ing. elect.12
TI (Tecnología de la información)12
Minería y minerales / Gemas8
Varios8
Transporte / Fletes8
Automóviles / Camiones8
Derecho: (general)8
Puntos en 19 campos más >

Ver todos los puntos obtenidos >
Palabras clave: norwegian, english, spanish, swedish, danish, freelance, translator, translation, subtitling, transcription, business, commerce, government, politics, EU, consultant, consulting, real estate, localization, technology, computers, technical, engineering, law, patent, contracts, paper manufacturing, medical, sports, tourism, TV, movies, series, design, telecommunications, general


Última actualización del perfil
Sep 25, 2020More translators and interpreters: inglés a noruego - sueco a noruego - danés a noruego   More language pairsYour current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search