Miembro desde Aug '12

Idiomas de trabajo:
inglés al polaco
polaco al inglés
polaco (monolingüe)

Availability today:
Disponible

October 2020
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Maja Walczak
9 years as a web content specialist, MA

Kalisz, Wielkopolskie, Polonia
Hora local: 14:00 CEST (GMT+2)

Idioma materno: polaco (Variant: Standard-Poland) Native in polaco
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
60 positive reviews
(4 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
What Maja Walczak is working on
info
Feb 12 (posted via ProZ.com):  Translation of a veterinary clinic system, about 5k words, for a global brand. ...more, + 2 other entries »
Total word count: 150000

Mensaje del usuario
9 years of full-time translation experience!
Tipo de cuenta Traductor o intérprete autónomo
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Afiliaciones Blue Board: Langbay - Maja Walczak
Servicios Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling
Especialización
Se especializa en
Mercadeo / Estudios de mercadoNegocios / Comercio (general)
Derecho: contrato(s)Recursos humanos
Cosméticos / BellezaInternet, comercio-e
Viajes y turismoAdministración
Informática: ProgramasInformática: Sistemas, redes

Actividad en KudoZ (PRO) Puntos de nivel PRO 535, Preguntas respondidas: 289, Preguntas formuladas: 967
Comentarios en el Blue Board de este usuario  29 comentarios

Payment methods accepted PayPal, Transferencia electrónica | Send a payment via ProZ*Pay
Muestrario Muestras de traducción: 4
inglés al polaco: Internship Leadership Programme
General field: Otros
Detailed field: Recursos humanos
Texto de origen - inglés
Three ways you'll learn with us
Through formal learning: with in-house training
Through experience: with hands-on project work
Through people: work with experts in their fields and benefit from a buddy system
Professionals
Search xxx vacancies
Enter job title or keywords
APPLY NOW
More vacancies
The application process for internships varies per country.
Please contact your local xxx office for more information.
A detailed breakdown of the process
Application form
Here we collect information about you, your degree, any previous work or leadership experience and your motivation for joining us.
This form takes around 45 minutes complete online.
Online test
This 40-minute timed-test is available for completion immediately after the application form has been submitted.
You have up to 2 weeks to take this test, depending on your country.
Tests are deemed complete after the allocated time has passed.
Interview
xxx recruiter will call and interview you about your leadership skills and experience.
This will require you to tell us about specific instances where you have displayed leadership behaviours.
The interview lasts around an hour and can also be done in person in some countries.
Assessment day
You will be invited to spend a day with us at a local office.
You’ll be assessed in a group with other graduates and asked to discuss and solve business problems using case studies, group exercises and short presentations.
This is the last round of the process and successful candidates usually receive an offer to join the programme 1-2 weeks later.
The Application Form
Here’s where you tell us all the good things about you.
We’ll ask for information about your degree, details of any previous work experience you may have had, any leadership positions held at university (such as student clubs) and in activities you are involved in outside university, too.
This is your chance to tell us why you want to join us and show us you’re up for the challenge.
Traducción - polaco
Nasza firma umożliwia naukę na trzy różne sposoby
Poprzez tradycyjne metody kształcenia: w formie cyklu firmowych szkoleń
Poprzez doświadczenie: zdobyte w praktyce podczas pracy w ramach projektów
Poprzez ludzi: dzięki pracy ze specjalistami w swoich dziedzinach i korzystaniu z systemu wzajemnej pomocy
Doświadczeni pracownicy
Przejrzyj aktualne oferty pracy w xxx
Wpisz nazwę stanowiska lub słowo kluczowe
APLIKUJ
Więcej ofert pracy
Proces rekrutacyjny na praktyki różni się w zależności od kraju.
W celu uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się z lokalnym biurem xxx.
Szczegółowy opis poszczególnych etapów procesu
Formularz aplikacyjny
W tym miejscu gromadzimy informacje na temat kandydatów, ich wykształcenia, wcześniejszego zatrudnienia lub doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz uzasadnienie chęci dołączenia do nas.
Wypełnienie formularza online zajmuje około 45 minut.
Test online
Zaraz po złożeniu formularza aplikacyjnego pojawia się 40 minutowy test.
Test należy rozwiązać w ciągu maksymalnie 2 tygodni, w zależności od kraju.
Test uznaje się za uzupełniony po upływie czasu przeznaczonego na jego wypełnienie.
Rozmowa kwalifikacyjna
Rekruter xxx przeprowadza telefonicznie rozmowę kwalifikacyjną na temat doświadczenia i umiejętności przywódczych kandydata.
Kandydat musi wymienić konkretne sytuacje, w których wykazał się zdolnościami przywódczymi.
Rozmowa kwalifikacyjna trwa około godziny i można ją również przeprowadzić osobiście w niektórych krajach.
Dzień oceny
Zaprosimy kandydatów do spędzenia z nami jednego dnia w lokalnym biurze.
Kandydat zostanie poddany ocenie w grupie z innymi absolwentami i poproszony o omówienie i rozwiązanie kwestii biznesowych przy użyciu analiz przypadków, ćwiczeń grupowych i krótkich prezentacji.
Jest to ostatnia część procesu, po której wybrani kandydaci zwykle otrzymują propozycję dołączenia do programu 1-2 tygodnie później.
Formularz aplikacyjny
Na tym etapie kandydaci mają możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron.
Interesują nas informacje na temat wykształcenia, poprzednich doświadczeń zawodowych, pozycji lidera na uczelni (np. w organizacjach studenckich) oraz działań pozauniwersyteckich.
Kandydat ma szansę, aby powiedzieć, dlaczego chce dołączyć do firmy i udowodnić, że sprosta wyzwaniu.
inglés al polaco: Consumer research report
General field: Mercadeo
Detailed field: Mercadeo / Estudios de mercado
Texto de origen - inglés
Polish consumers love to snack. According to X’s consumer research, respectively 52% and 50% of Polish consumers claim that they typically eat crisps, nuts and salty snacks as an evening snack and as an afternoon snack.
Over-consumption of such snacks though is contributing to a growing obesity problem in Poland. According to OECD research, in 2011 the rate of obesity reached 16% of the population. Moreover, a UNICEF report states that Polish children are getting obese at the fastest rate in Europe.
With many people equating snack food with junk food, there is a growing opportunity for healthy snacks, or portable versions of healthy foods. Snacking has been shown to help reduce dietary intake and in fact aid weight loss, when it is done properly, as it can help maintain energy levels and reduce the amount of food eaten at subsequent meals, leading to an overall reduction in food and calorie consumption. Snack consumption can also help to meet daily nutritional needs, if snacks are vegetables or fruits and are being consumed in moderate quantities.
Healthy snacks are still somewhat an undeveloped segment in Poland. However, together with a growing consumer understanding of the benefits of a healthier diet, the number of healthy snacks appearing on shelf in Poland is growing slowly.
Traducción - polaco
Polscy konsumenci uwielbiają podjadać. Według prowadzonych przez X badań zachowań konsumentów odpowiednio 52% i 50% polskich konsumentów deklaruje jedzenie na podwieczorek lub wieczorem zazwyczaj chipsów, orzechów i słonych przekąsek.
Nadmierna konsumpcja takich przekąsek przyczynia się jednak do rosnącego problemu otyłości w Polsce. Badania OECD wykazały, że w 2011 roku na otyłość cierpiało 16% badanej populacji. Ponadto z raportu UNICEF wynika, że na tle innych krajów europejskich w Polsce w najszybszym tempie przybywa dzieci z nadwagą.
Ze względu na to, że wielu ludzi utożsamia przekąski ze śmieciowym jedzeniem, stwarza się szansa dla zdrowych przekąsek lub innych form zdrowej żywności. Stwierdzono, że podjadanie pomaga zmniejszyć spożywanie jedzenia i w rzeczywistości przyczynia się do utraty masy ciała. Jeśli zachowany jest umiar, przekąski pozwalają utrzymać odpowiedni poziom energii i ograniczyć ilość zjadanego pokarmu podczas kolejnych posiłków, co prowadzi do ogólnego zmniejszenia spożycia żywności i kalorii. Jedzenie przekąsek może również zaspokajać codzienne potrzeby żywieniowe, jeśli formą przekąski stają się warzywa lub owoce spożywane w umiarkowanych ilościach.
Segment zdrowych przekąsek jest nadal niezbyt rozwinięty w Polsce. Jednak wraz z rosnącym zrozumieniem przez konsumentów korzyści płynących ze zdrowszej diety, powoli rośnie liczba zdrowych przekąsek pojawiających się na sklepowych półkach w Polsce.
inglés al polaco: Technology Indemnity & Privacy Insurance
General field: Otros
Detailed field: Seguros
Texto de origen - inglés
The Insurer shall indemnify an Insured for costs and expenses reasonably incurred with the Insurer’s prior written consent in replacing or restoring any Documents which are under the care, custody and control of an Insured and which during the Policy Period have been destroyed, damaged, lost, distorted, erased or mislaid provided that:
(I). such loss or damage is sustained while the Documents are either: (1) in transit; or (2) in the custody of an Insured or of any person to whom an Insured has entrusted them in the ordinary course of their Professional Services;
(II). the Documents have been the subject of a diligent search by or on behalf of an Insured;
(III). the amount of any Claim for such costs and expenses shall be supported by evidence of expenditure that shall be subject to approval by the Insurer; and
(IV). the Insurer shall not be liable for any costs and expenses arising out of wear, tear and/or gradual deterioration, moth and vermin.
Clause 2.4 will be subject to a sub-limit of liability of £1,000,000 any one claim and in the aggregate per Policy Period and such sub-limit is part of 5.1 Total Aggregate Liability Limit and not in addition to.
Traducción - polaco
Ubezpieczyciel zabezpieczy Ubezpieczonego przed odpowiedzialnością z tytułu kosztów i wydatków poniesionych w uzasadnionej wysokości za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela w związku z odtworzeniem lub przywróceniem wszelkich Dokumentów, znajdujących się w pieczy, pod opieką lub nadzorem Ubezpieczonego i które w Okresie Ubezpieczenia uległy zniszczeniu, uszkodzeniu, utracie, zniekształceniu, wytarciu, zagubieniu pod warunkiem, że:
(I). taka strata lub szkoda zostanie poniesiona w czasie, gdy Dokumenty znajdowały się: (1) w drodze, lub (2) pod pieczą Ubezpieczonego lub jakiejkolwiek osoby, której Ubezpieczony je powierzył w ramach normalnej działalności;
(II). Dokumenty były starannie poszukiwane przez lub w imieniu Ubezpieczonego;
(III). kwota jakiegokolwiek Roszczenia dotyczącego takich kosztów i wydatków będzie udokumentowana rachunkami i fakturami, które podlegają zatwierdzeniu ze strony Ubezpieczyciela; oraz
(IV). Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty i wydatki wynikłe wskutek zużycia i/lub stopniowego pogorszenia stanu, aktywności moli i robactwa.
Klauzula 2.4 będzie podlegać podlimitowi odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 GBP na każde roszczenie i łącznie w ciągu Okresu ubezpieczenia i taki podlimit stanowi część Całkowitego łącznego limitu odpowiedzialności, a nie jest dodatkiem do niego.
inglés al polaco: Lease agreement for office space
General field: Jurídico/Patentes
Detailed field: Derecho: contrato(s)
Texto de origen - inglés
Representations of the Parties

1. The Tenant represents that:
a. no bankruptcy was declared, and no reorganization or liquidation proceedings were instituted
against the Tenant;
b. the authority vested in X to independently represent the Tenant for
the conclusion hereof is valid and effective, and has not changed since the issuance of the information attached as Appendix No. 2 hereto, and is in conformity with this information;
c. the conclusion hereof shall not cause any detriment to the Tenant's creditors, and prevent
from satisfying, in full or in part, any third party claim against the Tenant, i.e. shall not be the grounds for raising claims pursuant to Article 59 or Articles 527-534 of the Act of 23 April 1964 — the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended), hereinafter referred to as the Civil Code;
d. the Tenant is not in any arrears with payments of taxes or any other public law liabilities,
including in particular contributions for social and health insurance, pension, disability, sickness and accident insurance contributions, contributions for the Labour Fund, the Guaranteed Employee Benefits Fund and contributions for the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons;
e. the Tenant holds funds necessary for the proper performance hereof, including in particular
for timely payments of the Lease Rent and other charges hereunder;
f. the Tenant accepts the condition of the Building as well as its technical solutions, which he
reviewed before concluding the Agreement;
g. the Tenant accepts the condition of the Premises, which he reviewed before concluding the
Agreement, before performing the Finishing Works.
Traducción - polaco
Oświadczenia Stron

1. Najemca oświadcza, że:
a. nie ogłoszono jego upadłości ani nie wszczęto wobec niego żadnego postępowania likwidacyjnego bądź naprawczego;
b. upoważnienie nadane X do samodzielnego reprezentowania Najemcy przy zawieraniu niniejszej Umowy jest ważne i skuteczne, i nie uległo zmianie od wydania informacji przedstawionej w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, oraz jest zgodne z tą informacją;
c. zawarcie niniejszej Umowy nie powoduje żadnej szkody dla wierzycieli Najemcy, ani nie uniemożliwia zaspokojenia całości bądź części roszczeń osób trzecich wobec Najemcy, tj. nie będzie stanowić podstawy do wniesienia roszczeń w oparciu o art. 59 lub art. 527-534 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwany dalej Kodeksem cywilnym;
d. Najemca nie zalega z opłacaniem podatków ani innych obciążeń publiczno-prawnych,
w tym w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, emerytalne i rentowe, oraz składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
e. Najemca posiada środki finansowe niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczególności do terminowego opłacania Czynszu najmu oraz innych opłat wynikających z Umowy;
f. Najemca akceptuje stan techniczny Budynku oraz jego wyposażenia, z którym zapoznał się przed zawarciem niniejszej Umowy;
g. Najemca akceptuje stan Lokalu, z którym zapoznał się przed zawarciem niniejszej Umowy,
oraz przed wykonaniem Prac wykończeniowych.

Glosarios różne
Formación en el ámbito de la traducción Master's degree - University of Łódź
Experiencia Años de experiencia: 10 Registrado en ProZ.com: Oct 2010 Miembro desde Aug 2012
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credenciales inglés al polaco (University of Łódź, verified)
polaco al inglés (University of Łódź, verified)
inglés al polaco (School of Social Sciences and Humanities, verified)
polaco al inglés (School of Social Sciences and Humanities, verified)
inglés al polaco (Online Legal English Course by Kancelaria Prawna Świgonska & Partners LTD London, verified)


Miembro de STP
Software Across, Adobe Acrobat, Crowdin, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, MotionPoint, Passolo, PhraseApp, Plunet BusinessManager, Powerpoint, SDL TRADOS, Smartcat, Smartling, Transifex, Wordbee, Wordfast, XTM
URL de su página web http://www.langbay.eu
CV/Resume inglés (PDF)
Participación en conferencias Conference organizedConference presentationsConferences attended
Cursos de formación realizados Attended 10 training sessions

Prácticas profesionales Maja Walczak apoya ProZ.com's Directrices profesionales.
Bio
Certified PROs.jpg

                ABOUT ME

Do you need to translate content from English to Polish in a precise and accurate manner? Are you an international corporation, e-commerce, or marketing company looking for perfect translations at reasonable prices?


As a freelance translator, I have been working with businesses across the world since 2011. I translate, localize, and proofread content from English to Polish, focusing mainly on marketing and business. In particular, I have vast experience translating websites (fashion, beauty and cosmetics, tourism and travel, e-commerce, e-learning), mobile apps, games, marketing and promotional texts, market research surveys, product launches, product descriptions, press releases, contracts, corporate communications, codes of conduct, training materials, tender documents, and more. I am also a member of the Association of Polish Translators.


How you can benefit from my services
• Polish translations delivered on time and to the highest quality.
• More clients by engaging non-English speaking Polish customers and users.
• Increased motivation by communicating with your non-English speaking Polish employees.
• Prices are for actual translation and proofreading – no big agency, overhead costs.


After finishing a 5-year Master’s studies in English Philology, postsecondary computer technology school and further postgraduate studies in specialized translation, I worked as an English language teacher. I decided to become a freelancer after I had a chance to translate cartoon scripts. I then worked with scripts and subtitling for four years (two years for Netflix) before moving on to websites, mobile apps, and other marketing and business translations. This experience has enabled me to be very creative in my Polish translations.


If you’re looking for a professional translator who always delivers on time, then please connect and send me a message. I am never too busy to consider new working partnerships!


*Polish Translator | English to Polish Translation | Linguist* 


        

 

 

Este miembro obtuvo puntos KudoZ al ayudar a otros traductores a traducir términos de nivel PRO. Haga clic en total(es) de puntos para ver los términos traducidos.

Total de ptos. obtenidos: 539
Puntos de nivel PRO: 535


Idioma (PRO)
inglés4
Puntos en 2 pares más >
Campos generales con más puntos (PRO)
Jurídico/Patentes184
Otros128
Negocios/Finanzas126
Ciencias sociales30
Arte/Literatura24
Puntos en 4 campos más >
Campos específicos con más puntos (PRO)
Derecho: contrato(s)62
Finanzas (general)54
Negocios / Comercio (general)42
General / Conversación / Saludos / Cartas40
Educación / Pedagogía20
Cosméticos / Belleza19
Contabilidad16
Puntos en 23 campos más >

Ver todos los puntos obtenidos >
Palabras clave: Polish, English, English to Polish, translation, English-Polish translations, translation into Polish, English Polish freelance translator, freelance translator Poland, legal translations, financial translations, business translations, corporate translations, technical translations, subtitling, voiceover, Polish interpreter, Polish translator, human resources translation, marketing translator, management translation, web-content translation, website localization, public services translation, website translation, tłumacz języka angielskiego, tłumacz angielskiego, tłumacz języka angielskiego kalisz, tłumacz angielskiego kalisz, tłumacz angielskiego wielkopolska, tłumaczenia konsekutywne, tłumacz ustny kalisz, tłumacz ustny ostrów wielkopolski, tłumaczenie stron internetowych, tłumaczenia wyjazdowe, tłumaczenie artykułów, tłumaczenie umów, tłumaczenia, strony internetowe, Maja Walczak, Langbay, team of translators, beauty translations, cosmetics translations, Christian translations, religious translations, business translations, financial translations, online translations, professional translations, university translations, TV translations, movie translations, specialist translation, patent translation, patent translation into Polish, touristic translations, tourism translations, advertising translations, qualified Polish translator, experienced Polish translator, interpreting into Polish, translation into Polish, e-commerce platforms, travel portals, online veterinary system, mobile applications, mobile apps, online learning, learning platforms, e-learning, forex trading, game translation, games, cloud computing, big data, artificial intelligence, software, localization, global projects, mobile phones, mobile devices, mobile technology, mobile communications, communications, pc, computers, computer networks, corporate, corporate communications, software localization, software localisation, user guides, user manuals, instruction manuals, documentation, online help, web sites, web content, web site localisation,


Última actualización del perfil
Oct 23More translators and interpreters: inglés al polaco - polaco al inglés   More language pairsYour current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search