https://esl.proz.com/profile/1347845?show_mode=profile&float=&no_arrows=y&forceview=&show_mode=portfolio


Miembro desde Jan '16

Idiomas de trabajo:
español a polaco
inglés a polaco
polaco a español

Aleksandra Błasiak
MA, EN/ES into PL Marketing & E-commerce

España
Hora local: 19:13 CET (GMT+1)

Idioma materno: polaco Native in polaco
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
4 positive reviews
(1 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in Spanish to Polish, Polish to Spanish
Mensaje del usuario
EN,ES>PL e-commerce, marketing and IT translations
Tipo de cuenta Traductor o intérprete autónomo, Identity Verified Miembro con identidad verificada
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Afiliaciones This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Servicios Translation, Website localization, Editing/proofreading, Interpreting
Especialización
Se especializa en
Mercadeo / Estudios de mercadoInternet, comercio-e
TI (Tecnología de la información)Negocios / Comercio (general)
Textil / Ropa / ModaViajes y turismo
Recursos humanosNutrición
Derecho: (general)Medicina (general)

Actividad en KudoZ (PRO) Puntos de nivel PRO 58, Preguntas respondidas: 22, Preguntas formuladas: 2
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Muestrario Muestras de traducción: 6
inglés a polaco: Marketing(HR) translation
General field: Mercadeo
Detailed field: Recursos humanos
Texto de origen - inglés
“XXXX: When we look back in 10 years, we’ll see 20XX as pivotal in our transformation. We continued to invest in branding, sales, marketing and innovation capabilities to support our entrepreneurial mindset as we celebrated our transition to a consumer goods company. We also continued to embed our PRIDE values. It is thanks to our own people that we have the unique ability to meet the needs of our customers and consumers with specific rather than general solutions. I thank them for their commitment and willingness to adapt as we consolidated our strongholds and grew in new markets. Wherever I am in the company, I see how we are firmly focused on bringing affordability and high value to our customers and consumers.”
Traducción - polaco
„XXX: Kiedy za 10 lat spojrzymy wstecz, rok 20XX będzie nam się jawił jako ten kluczowy w procesie naszej transformacji. Nadal inwestowaliśmy w budowanie marki, sprzedaż, strategie marketingowe oraz potencjał innowacyjny, aby utrzymać naszą przedsiębiorczą postawę w czasie przekształcania się w firmę oferującą dobra konsumpcyjne. Jednocześnie kontynuowaliśmy utrwalanie wartości, które napawają nas DUMĄ. To dzięki naszym pracownikom posiadamy wyjątkową zdolność do zaspokajania potrzeb naszych klientów i konsumentów, proponując im nie tyle ogólne, co konkretne rozwiązania. Pragnę im wszystkim podziękować za poświęcenie i elastyczność podczas umacniania naszej silnej pozycji i rozwijania naszej działalności na nowych rynkach. Niezależnie od tego, w którym dziale przedsiębiorstwa aktualnie się znajduję, widzę, jak bardzo w naszej firmie skoncentrowani jesteśmy na dostarczaniu naszym klientom i konsumentom wysokiej jakości dóbr w przystępnej cenie”.
polaco a español: Prospecto
General field: Medicina
Detailed field: Medicina: Farmacia
Texto de origen - polaco
Unikatowa opatentowana (nr patentowy xxx) kompozycja bezpośrednio likwidująca przyczynę łuszczycy i egzemy,
przywracająca skórze stan właściwy.

W 100% naturalna .Aplikowana na zmiany przynosi spektakularny efekt kliniczny.

Opis:

Rybi kolagen w postaci żelu jest dobrze wchłanialny. Po przeniknięciu do skóry tworzy siateczkę proteinową, stanowiącą rusztowanie dla nowego kolagenu produkowanego przez fibroblasty. Siateczka ta wiąże wodę i substancje lipofilne w wyniku czego dochodzi do odbudowy struktury kolagenu skóry, ponadto stanowi osłonę przed wysuszeniem. Kolagen pozyskiwany z ryb zachowuje przestrzenną budowę spiralną tzw. potrójną helisę, pozostając białkiem żywym, biologicznie aktywnym.
Traducción - español
De composición única y patentada (con núm. de patente xxx), elimina de raíz las causas de la psoriasis y los eccemas, devolviéndole la salud a su piel.

100% natural. Tras su aplicación en las zonas afectadas se obtiene un efecto clínico espectacular.

Descripción:

El colágeno de pescado en forma de gel se absorbe con facilidad por la piel. Tras ser absorbido, se crea una pequeña red de proteínas que forma un armazón para el nuevo colágeno producido por los fibroblastos. Dicha red, aparte de proteger frente a la deshidratación, retiene el agua y las sustancias lipofilicas, lo cual permite recrear la estructura del colágeno de la piel. El colágeno de pescado preserva una estructura espacial en espiral llamada triple hélice y su condición de albumina viva y biológicamente activa.
español a polaco: Informe pericial (medicina)
General field: Medicina
Detailed field: Medicina: Salud
Texto de origen - español
LESIONES Y EVOLUCIÓN:
Se le realiza una valoración completa en urgencias: clínica, análisis radiografías y TAC de craneal se le diagnostica las siguientes lesiones:
• Fractura fronto parietal derecha.
• Hematoma epidural agudo en la zona parietal derecha de 35cm de espesor y 8 cm de eje antero-posterior se aprecia debido al hematoma desplazamiento de las estructuras 
encefálicas (efecto masa) y signos de herniación subfacial.
• HSA(hematoma subaracnoidea) en convexidad frontotemporal derecha y frontal izquierda
• Fractura platillo superior del platillo superior de cuerpo de la primera vértebra lumbar.

Se comenta el caso por interconsulta con el servicio de referencia en neurocirugía (Hospital xxxx) decidiendo el traslado del lesionado a dicho hospital. Durante el traslado se le medico con analgésicos, antiinflamatorios (corticoides).
Se le realizan nuevas pruebas diagnósticas donde se evidencia un sangrado cerebral activo, el paciente impresiona de diminución de fuerza en brazo y pierna izquierda con rápida evolución a claudicación de ambos miembros contra la gravedad por lo que el equipo decide intervenirle quirúrgicamente.
Se realiza craneotomía para evacuación del hematoma, durante la intervención presenta sangrado importante que requirió trasfúsión de sangre y hemoderivados. El paciente vuelve a Unidad de cuidados intensivos sedorelajado, intubado y con ventilación mecánica asistida. Se le extuba el dia xx.
Permanece en UCI x días.
Se produce la estabilización hemodinámica y neurológica y se realizan nuevos TAC de control.
Es dado de alta del hospital de xxx con tratamiento analgésico, medicación antiepiléptica y recomendaciones de reposo por la fractura vertebral.
Traducción - polaco
OBRAŻENIA I ROKOWANIA
W oddziale pogotowia ratunkowego dokonuje się całkowitej oceny stanu poszkodowanego – na podstawie obserwacji klinicznej, badań, w tym radiograficznych oraz TK czaszki zostają zdiagnozowane następujące obrażenia:
• złamanie czołowo – ciemieniowe prawostronne;
• w prawym płacie ciemieniowym ostry krwiak nadtwardówkowy o gęstości 35 cm i mierzący 8 cm w osi przednio-tylnej, zaobserwowany w wyniku przesunięcia przez krwiaka struktur mózgowych (efekt masy) i znamion wgłobienia mózgu;
• krwotok podpajęczynówkowy SAH (hematoma subaracnoidea) z wypukłością powierzchni czołowo skroniowej prawej i czołowej lewej;
• złamanie blaszki granicznej górnej trzonu pierwszego kręgu lędźwiowego.

Przypadek zostaje skonsultowany z oddziałem neurochirurgii Szpitala w xxx , w efekcie poszkodowany zostaje przeniesiony do ww. szpitala. Podczas przeniesienia otrzymuje leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (kortykosteroidy).
Po ponownym przeprowadzeniu badań diagnostycznych wykryte zostaje aktywne krwawienie w mózgu. Pacjent doświadcza zmniejszenia czucia w lewej kończynie górnej i lewej kończynie dolnej, które szybko przechodzi w chromanie obydwu członków. W związku z powyższym zostaje podjęta decyzja o interwencji chirurgicznej poszkodowanego.
W celu ewakuacji krwiaka zostaje wykonana kraniotomia. Podczas operacji występuje duże krwawienie wymagające wykonania transfuzji krwi oraz jej składników. Pacjent zostaje przeniesiony na Oddział intensywnej terapii, jest poddany sedacji, zaintubowany i mechanicznie wentylowany. Dnia xxxx następuje ekstubacja pacjenta.
Pacjent pozostaje na oddziale OIOM przez x dni.
Następuje stabilizacja hemodynamiczna i neurologiczna, zostają ponownie wykonane kontrolne badania TK.
Pacjent zostaje wypisany ze szpitala w xxx z zaleceniem pozostania w spoczynku z powodu złamania kręgu. Kontynuuje leczenie przeciwbólowe i przeciwpadaczkowe.
español a polaco: Autorización para la presentación de declaraciones aduaneras
General field: Jurídico/Patentes
Detailed field: Derecho: impuestos y aduanas
Texto de origen - español
ESTA AUTORIZACIÓN INCLUYE LOS SIGUIENTES TRÁMITES:

a) Asistir al examen de las mercancías y toma de muestras que puedan proceder en las condiciones establecidas en el Título VIII del Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 2913/92, del Consejo, por el que se establece el Código aduanero comunitario.

b) Formular alegaciones, aportar cuantos documentos o justificantes que considere oportunos o sean requeridos por la Administración, así como manifestar expresamente que no efectúa alegaciones ni aporta nuevos documentos o justificantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 134 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

c) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias con posterioridad al levante en caso de que el mismo quede supeditado a la aportación de documentos o justificantes de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 76 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código aduanero comunitario o cuando dicho levante se hubiera concedido sin haber finalizado las comprobaciones necesarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.1 del citado Reglamento.

d) Recibir todos los requerimientos o comunicaciones que se realicen en el procedimiento aduanero y tributario que se inicia con la presentación de declaración, hasta su ultimación, incluida la entrega o comunicación del levante.
Traducción - polaco
NINIEJSZE UPOWAŻNIENIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

a) Udział w rewizji towarów i pobieraniu próbek, które mogą być przeprowadzane w warunkach określonych w Dziale VIII rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 roku ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

b) Zgłaszanie uwag wstępnych, przedkładanie wszelkich dokumentów i dowodów, które uzna za konieczne lub wymaganych przez Urząd Podatkowy, lub stwierdzanie w sposób jednoznaczny, iż nie zgłasza żadnych uwag wstępnych ani nie przedkłada żadnych nowych dokumentów i dowodów, zgodnie z postanowieniami artykułu 134 hiszpańskiego Rozporządzenia Generalnego o działalności i procedurach zarządzania oraz inspekcji podatkowej, a także o ustalaniu przepisów dotyczących procedur zastosowania podatków (Dekret Królewski 1065/2007, z dnia 27 lipca).

c) Prowadzenie wszelkich koniecznych działań po dokonaniu zwolnienia towarów, w przypadku gdy doszło do niego pod warunkiem dostarczenia dokumentów lub dowodów przewidzianych w ustępie 1 artykułu 76 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny z dnia 12 października 1992 r lub, w przypadku gdy zwolnienie to miało miejsce zanim została zakończona weryfikacja towaru zgodnie z artykułem 73.1 ww. rozporządzenia.

d) Otrzymywanie wszelkiej korespondencji lub wezwań wynikających z procedury celnej i podatkowej wszczętej poprzez dokonanie zgłoszenia, aż do jej zakończenia (ze zwolnieniem towaru lub zawiadomieniem o zwolnieniu włącznie).
polaco a español: Contrato
General field: Jurídico/Patentes
Detailed field: Derecho: contrato(s)
Texto de origen - polaco
(...)wyrażenia zgody na przedkładanie przez Dalszego Dostawcę do akceptacji Odbiorcy warunków przyszłej
umowy z Dalszym Dostawcą, tj.: zakresu przedmiotowego umowy, terminów realizacji, terminu płatności
oraz ostatecznej wysokości wynagrodzenia, chyba że wymagania Zamawiającego w tym zakresie okażą się dalej
idące, wówczas również w zakresie takich wymagań Zamawiającego. Powyższa zgoda ma również dotyczyć
przedkładania propozycji ewentualnych zmian warunków j.w. w umowie już zawartej z Dalszym Dostawcą. (...)

(...)Odbiorca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Dostawca, bez uzasadnionej przyczyny, opóźnia się z dostawą Towaru lub jego części powyżej 5 (pięciu) dni roboczych od terminów określonych w § 1 ust. 1 umowy lub, b) dostarczone Towary są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z wymaganiami określonymi w
umowie, a Dostawca nie usunie wad lub niezgodności, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Odbiorcy(...)
Traducción - español
(...) La conformidad expresa del Proveedor adicional a que se presenten a la aceptación del Suministrado las condiciones del futuro contrato con carácter previo a la celebración del mismo, esto es, el ámbito material del futuro contrato, su plazo de ejecución, el plazo de pago y el importe de la contraprestación, salvo que los requisitos del Contratista en esta materia fuesen más exigente en cuyo caso habrá que estar a lo estipulado por el mismo. Esto afectará igualmente a las modificaciones que se quisiesen introducir en un contrato ya firmado entre el Proveedor y el Proveedor adicional. (...)

(...)El Suministrado puede rescindir el contrato con efecto inmediato en los siguientes casos: a) si el Proveedor, sin causa justificada, demorase la entrega de la Mercancía o de parte de ella por un tiempo superior a 5 (cinco) días laborables respecto a los plazos establecidos en § 1 apartado 1 del presente contrato, b) cuando las Mercancías suministradas fuesen defectuosas o de cualquier otra manera contrarias a los requisitos establecidos en el contrato y el Proveedor no hubiese eliminado tales defectos o discrepancias tras haber recibido un aviso por escrito del Suministrado(...)
polaco a español: Garantía/Gwarancja
General field: Jurídico/Patentes
Detailed field: Derecho: (general)
Texto de origen - polaco
Producent dokona kwalifikacji uszkodzeń w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia Producentowi zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie. Przez okres obowiązywania gwarancji Klient jest zobowiązany do zachowania opakowania. W przypadku uznania reklamacji, Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego (w okresie gwarancyjnym) w terminie uzgodnionym z Klientem. Jeżeli w wyrobie występują wady fabryczne niemożliwe do usunięcia lub trzy kolejne naprawy będą nieskuteczne, wówczas Producent zobowiązuje się do zwrotu gotówki za zakupiony towar lub wymiany wyrobu na wolny od wad. Producent nie ponosi kosztów związanych z demontażem oraz montażem towaru oraz kosztów transportu towaru poza kosztami dostarczenia towaru do miejsca, w którym rzecz została kupującemu wydana wraz kartą gwarancyjną.
Traducción - español
El Fabricante tendrá un plazo de 21 días a contar desde el recibo del escrito de reclamación para calificar los daños del producto. El Cliente tiene la obligación de guardar el envase del producto durante todo el periodo de vigencia de la garantía. En caso de admitir la reclamación, el Fabricante se compromete a llevar a cabo la reparación gratuita del producto defectuoso (durante la vigencia de la garantía) dentro del plazo acordado con el Cliente. En caso de que el producto presentase defectos de fabricación imposibles de eliminar o siguiese dañado después de tres arreglos consecutivos, el Fabricante se compromete a devolver al Cliente el importe de la compra del producto (en efectivo) o a cambiar el producto por otro libre de defectos. El Fabricante no cubrirá los costes derivados del montaje y el desmontaje de la mercancía. El Fabricante cubrirá únicamente los costes de transporte derivados de la entrega del producto en el lugar en el que el mismo fue originalmente entregado al Cliente.

Formación en el ámbito de la traducción Master's degree - Universidad de Silesia
Experiencia Años de experiencia: 16 Registrado en ProZ.com: Jan 2011 Miembro desde Jan 2016
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credenciales español a polaco (University of Silesia)
polaco a español (University of Silesia)
inglés a polaco (Cambridge University (ESOL Examinations))
Miembro de N/A
Software Adobe Acrobat, DejaVu, Google Translator Toolkit, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint, WebTranslateIt.com, Wordfast
Bio

"Fabulous translation into idiomatic and fluent Polish. Our to-go-to person for all our Polish translation needs."

"Aleksandra has been an amazing asset for the last three years. We wouldn't be where we are now without her help".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am a Polish native translator with 10 years of translation experience (M.A. in Translation in 2005, University of Silesia, Katowice, Poland).

I translate and edit academic articles, newspaper articles, business documents, corporate policies and handbooks, contracts and other legal documents, books (fiction and nonfiction),catalogues, reports, brochures, flyers, websites, adverts and personal documents, and I have a particular interest in, and flair for, marketing copy.

I can also help you with your localization needs: whether it is a full website or just a few listings, I can provide well-written and convincing copy that might help you boost your sales. 

However, I can't work miracles here! just help you reach a wider audience, convince your visitors that the product is great and provide fluent, friendly and easy-to-read product descriptions that could trigger a sale. But that's already a lot! isn't it?

And what is more, I can also translate with a SEO focus, which means I can include your chosen keywords in an idiomatic translation that Polish readers won't perceive as a translated text. Which, again, could trigger your sales or, at the very least, improve your brand's image!

No job is too big or too small, just get in touch, send me your files and I will quickly let you know if I can provide an excellent Polish translation of your files.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Servicios de traducción y corrección del español al polaco y del polaco al español.

Traducciones legales del polaco al español y del español al polaco.

Cuando un traductor sin estudios de Derecho traduce un contrato o una nota simple, puede ser que, por casualidad, salga airoso de esta empresa: le puede tocar, por ejemplo, un contrato sencillo escrito con meridiana claridad. Pero, como todos sabemos, esto no suele ser lo más frecuente: la mayoría de los textos legales son arduos y solo aptos para expertos. Por eso todas mis traducciones legales están corregidas por abogados en ejercicio con más de diez años de experiencia profesional, y sus servicios se hallan incluidos en mi tarifa.

Tengo más de 7 años de experiencia en este campo y cuento en mi haber con cientos de textos legales traducidos: contratos, demandas, pliegos de condiciones, escrituras de constitución, estatutos, etc.

Marketing, online gambling, comunicación corporativa y e-learning

Entre 2007 y 2013 fui miembro del equipo de training y creación de contenidos de una empresa multinacional. Mis principales
cometidos en dicho puesto consistían en redactar textos publicitarios en inglés y en español, y también elaboré materiales e-learning y páginas web en dichos idiomas
.

Este miembro obtuvo puntos KudoZ al ayudar a otros traductores a traducir términos de nivel PRO. Haga clic en total(es) de puntos para ver los términos traducidos.

Total de ptos. obtenidos: 58
(Todos de nivel PRO)


Idiomas con más puntos (PRO)
español a polaco34
polaco a español24
Campos generales con más puntos (PRO)
Técnico/Ingeniería20
Medicina16
Jurídico/Patentes10
Negocios/Finanzas4
Mercadeo4
Puntos en 1 campo más >
Campos específicos con más puntos (PRO)
Medicina (general)16
Construcción / Ingeniería civil12
Derecho: (general)8
Transporte / Fletes8
Electrónica / Ing. elect.4
Psicología4
Informática (general)4
Puntos en 1 campo más >

Ver todos los puntos obtenidos >
Palabras clave: translator, polish translator, translator english polish, translator spanish polish, spanish translator, marketing, legal, gaming, online, software, computers, fashion, nutrition, e-commerce, website, localization, SEO, e-learning, traductor, traductor polaco, traductor español polaco, traductor polaco español, traducciones polaco, traductor medicina,


Última actualización del perfil
Oct 5, 2020More translators and interpreters: español a polaco - inglés a polaco - polaco a español   More language pairsYour current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search