Translation glossary: Medicine & Hygiene terms

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,838
Next »
 
Адвекцияхоризонтално движение на въздушни маси вследствие на температурната им разлика. 
búlgaro
Багасозазаболяване, причинено от праха на захарната тръстика с клиничните симптоми на хроничен бронхит и (или) бронхиална астма. 
búlgaro
Девастация1) съвкупност от мероприятия, насочени към унищожаването на възбудителите на болести у човека, животните и растенията; 2) частично или пълно разрушав 
búlgaro
Вегетализъмхранене само с растителна храна. 
búlgaro
Вегетарианствохранене с растителна храна и продукти от животински произход без месо; хранене, при което се изключва или ограничава консумирането на продукти от жив 
búlgaro
Вебер (Wb)единица за магнитен поток; магнитен поток, който индуцира в обхващащ го проводник напрежение 1 V при равномерно намаляване до нула за време 1 s; 1 Wb 
búlgaro
Деакаризацияунищожаване на кърлежите. 
búlgaro
Дебитколичеството вода, газ или енергия, получавано (или изразходвано) за определено време. 
búlgaro
Евапорацияотдаване на топлина чрез изпаряване на пот. 
búlgaro
Адаптациядействителното приспособяване на организма към изменящите се условия на обкръжаващата го среда, което се осъществява без каквито и да са необратими н 
búlgaro
Адаптация височиннаадаптация към условията на съществуване и активна дейност при понижено парциално налягане на кислорода във вдишвания въздух, намалено атмосферно наля 
búlgaro
Адаптация зрителнапроцес на приспособяване на зрението към измененията в нивото на осветеност на възприеманите обекти; различава се адаптация светлинна (вж.) и адаптац 
búlgaro
Адаптация професионалнавж. адаптация трудова. 
búlgaro
Адаптация светлиннаизменение на праговете на фоторецепторите към действуващ светлинен стимул с постоянна интензивност (повишаване на абсолютните и различителните прагов 
búlgaro
Адаптация сензорнапонижение на чувствителността на сензорната система спрямо действуващ дразнител с постоянна интензивност; процес на преустройство на сензорната систе 
búlgaro
Адаптация слуховаизменение във възприемането на звукови дразнители по време или след действието на звук с дадена постоянна интензивност; процес на преустройство на сл 
búlgaro
Адаптация температурнаадаптация на организма, терморегулаторния апарат и терморецепторите към относително постоянна температура; проявява се с понижение на тяхната чувстви 
búlgaro
Адаптация тъмниннапостепенно увеличаване на зрителната чувствителност при преход от светло към полумрак. Максимална скорост на адаптиране към тъмнина се наблюдава в пъ 
búlgaro
Адаптация трудоваадаптация към определена форма на трудова дейност (характер на труда, условия на трудовата среда), водеща по правило към повишаване на трудоспособнос 
búlgaro
Адаптивностадаптация като качество, свойство; способност за адаптиране. 
búlgaro
Адаптиранеприспособяване, нагаждане (вж. Адаптация). 
búlgaro
Адаптираностсъстояние на адаптация. 
búlgaro
Деградация на екосистемитенарушаване на природните взаимовръзки и способността на екосистемата за възпроизводство и саморегулиране. 
búlgaro
Деградация на природната среданарушаване на естествените природни процеси вследствие на антропогенни фактори, изчерпване на природните ресурси, унищожаване на флората и фауната. 
búlgaro
Адермин= пиродоксин; = пиридоксал; = пиридоксамин; = витамин В6. 
búlgaro
Дезадаптациявременна и обратима загуба на адаптация. 
búlgaro
Дезактивацияотстраняване на радиоактивни вещества от хора, продукти, предмети, въздух, вода и почва. 
búlgaro
Дезинсекцияунищожаване на вредните насекоми. 
búlgaro
Дезинфектантхимично средство за обеззаразяване, унищожаване на болестотворни микроорганизми. 
búlgaro
Дезинфекцияобеззаразяване, унищожаване на болестотворни микроорганизми по химичен, физичен или биологичен начин. 
búlgaro
Дезинтоксикациякомплекс от самостоятелни или стимулирани реакции на организма, насочени към намаляване на биологичната активност и концентрация на отровите, а също 
búlgaro
Газоанализаторприбор за измерване концентрациите на компонентите на газова смес. 
búlgaro
Дезодорацияотстраняване на нежелана, неприятна миризма чрез химични средства. 
búlgaro
Базофилиживотни, които обитават биоценози с алкална реакция на водата или почвата (pH > 7). 
búlgaro
Газоуловителтехническо устройство за отделяне от промишлените атмосферни емисии на вредните или пригодни за повторно използуване газови смеси. 
búlgaro
Базофитирастения, които предпочитат алкална реакция на почвата. 
búlgaro
Белединица за интензивност на шума, десетичен логаритъм от отношението на дадена интензивност към праговата интензивност (минималната възприемана от чов 
búlgaro
Галванометървисокочувствителен електроизмерителен прибор за определяне на слаби токове, напрежения или количество електричество. 
búlgaro
Авидингликопротеид, който се съдържа в яйчния белтък на птици и рептилии и има свойството да образува в организма биологично неактивен комплекс с биотина; 
búlgaro
Баланс азотенпоказател за равнището на азотната обмяна в организма; съотношение между количеството на азота, внасян с храната, и количеството на азота, извеждан о 
búlgaro
Баланс воденсъотношение между количеството вода, постъпващо в организма и извеждана от него. 
búlgaro
Баланс водносолеви съотношение между количеството постъпващи в организма и извеждани от него вода и соли. 
búlgaro
Баланс енергиенсъотношение на количеството енергия, което постъпва в организма (предимно чрез храната) и количеството, което се изразходва от него (предимно като от 
búlgaro
Баланс на веществатасъотношение между синтезираните и изразходваните вещества в определена биосистема, за определен период от време. 
búlgaro
Баланс топлиненсъотношението между прихода и разхода на топлина в дадена система (атмосфера, организъм и др.) за определен период от време. 
búlgaro
Баланс радиационенсъотношението между прихода и разхода на лъчиста енергия в дадена система (атмосфера, организъм и др.) за определен период от време. 
búlgaro
Балансираност на аминокиселинитесъотношение на аминокиселините в храната, което осигурява максималното им използуване от организма и съответствува на неговите потребности. 
búlgaro
Декантираневид отделяне на бистрата течност, при което почти цялата утайка остава в съда; отделяне на утайка чрез внимателно отливане на супернатанта. 
búlgaro
Валентност екологична1) степен на приспособеност на даден вид към колебанията на екологичните фактори; 2) ширина, амплитуда на способността на даден вид да съществува в р 
búlgaro
Валеж атмосференвода в течно или твърдо състояние, падаща на земната повърхност във вид на дъжд, сняг, суграшица и град. Към атмосферните валежи могат да се причисля 
búlgaro
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search