Translation glossary: European Politics Terms

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 123
Next »
 
Дебатът за бъдещето на ЕвропаThe Future of Europe Dеbate - Европейският съвет от декември 2000 г., състоял се в Ница - Франция, обсъжда въпросите за реформата на институциите на Е 
inglés a búlgaro
Базисна ценаbasic price - Цена в рамките на общата селскостопанска политика - отговаря на равнището на пазарните цени, на които селскостопанските продукти на няко 
inglés a búlgaro
Декларация (ОПОВОС)declaration (CFSP) - Документ, който се приема в рамките на втори стълб на ЕС (обща политика в областта на външните отношения и сигурността). 
inglés a búlgaro
Единен европейски актSingle European Act; SEA - Подписан е през февруари 1986 г., влиза в сила от юли 1987 г. 
inglés a búlgaro
Единен пазарsingle market - Понятието единен пазар често се използва като синоним на понятието вътрешен пазар, характеризиращ се с отмяната между държавите-членки 
inglés a búlgaro
Единна валута; въвеждане/възприемане на ~single currency; adoption of a ~ - Въвеждането на единна валута се постига в рамките на Икономическия и валутен съюз, чието създаване е процес на харм 
inglés a búlgaro
Единна институционна рамкаsingle institutional framework - Единната институционна рамка е практически израз на принципа, че в ЕС съществува само една мрежа от институции. 
inglés a búlgaro
Единодушно гласуванеunanimity vote - Метод на гласуване, при който няма гласове против, но се допускат въздържали се (отсъствието на членове на Съвета също не блокира еди 
inglés a búlgaro
Действаща пазарна икономика; наличие на ~functioning market economy; existence of a ~ Това е един от икономическите критерии, на които страните - кандидатки за членство в ЕС, трябва да отгова 
inglés a búlgaro
Валутна змияmonetary snake - Терминът е въведен през 1971 г. във връзка с програмата на Общността за изграждане на валутен съюз на държавите-членки. 
inglés a búlgaro
Валутна кошница; валути, участващи в кошницата на екютоbasket of currencies; currency composition of the ECU basket - Според проект, представен през 1977 г. от Рой Дженкинс, тогавашен председател на Комсия 
inglés a búlgaro
Валутна политикаmonetary policy - Регламентира се от Договора за ЕО (чл.105-111), който утвърждава процедурите за вземане на решение от институциите на ЕС по въпросит 
inglés a búlgaro
Движение; ~ на стоки; ~на капитали; ~на работници; ~на услугиmovement; ~ of goods; ~of capital; ~ of workers; ~of services - Четирите свободи на движение (Договор за ЕО, част трета, дял първи-трети) са в основат 
inglés a búlgaro
Генерална дирекция; ГДDirectorate-General; DG - Към Европейската комисия съществуват генерални дирекции и специализирани служби, всяка от които отговаря за една или няколко 
inglés a búlgaro
Двойно мнозинствоdouble majority - В перспективата на разширяването на ЕС се внасят предложения за запазване на сегашното равновесие между големи и малки страни при в 
inglés a búlgaro
Депутат в Европейския парламентMember of the European Parliament; MEP - Вж. Европейски парламент. 
inglés a búlgaro
Данък добавена стойност, ДДС; управление и събиране на ~value added tax; VAT; administering and collection of ~ - Граничният контрол за ДДС е премахнат с въвеждането на единния пазар през 1993 г. 
inglés a búlgaro
Данъчно облагане; ~ на дружествата; пряко ~; непряко ~taxation; company ~; direct ~; indirect ~; - Облагането на доходите/печалбата на физически и юридически лица се нарича пряко, а облагането на стоки и 
inglés a búlgaro
Двустранна междуправителствена конференцияbilateral intergovernmental conference - Преговорите за присъединяване на нови държави-членки към ЕС се водят под формата на двустранни междуправителс 
inglés a búlgaro
Дерегулиранеderegulation - Намаляване или премахване на правителствената намеса в правилата относно влизане и излизане от пазара, ценообразуване, изисквания за ус 
inglés a búlgaro
Евро-инфоEuro-Info - Месечен бюлетин на Европейската комисия, в който се публикува информация за инициативите на Общността, свързани с малките и средните предп 
inglés a búlgaro
Дерогиране, изключение; държава-членка с право на изключение; отменям ~derogation; Member State with a ~; abrogate a ~ - Отклонение, изключение от правна норма или правен принцип. 
inglés a búlgaro
Европа на променливата геометрияvariable-geometry Europe - Концепция за т.нар. диференцирана интеграция, чиито поддържници смятат, че когато се появят неотстраними различия в недрата 
inglés a búlgaro
Европа на различни скоростиmulti-speed Europe - Европа на различните скорости е израз, отнасящ се до идеята за диференцирана интеграция. 
inglés a búlgaro
Европа по менюEurope a la carte - Изразът се отнася до една от идеите за диференцирана интеграция, наричана още неединна. 
inglés a búlgaro
Европейска валутна единицаEuropean currency unit - До създаването на еврозоната (трети етап на Икономическия и валутен съюз) европейската валутна единица е екю (единна валута) 
inglés a búlgaro
Европейска валутна система; ЕВСEuropean Monetary System; EMS - Валутен механизъм, чрез който се формира съотношението между стойността на екюто и на националните валути. 
inglés a búlgaro
Европейска банка за възстановяване и развитие; EБВРEuropean Bank for Reconstruction and Development; EBRD - Създадена е през 1991 г. със седалище Лондон; отпуска заеми в подкрепа на политическите и ико 
inglés a búlgaro
Европейска асоциация за свободна търговия; ЕАСТ/ ЕФТАEuropean Free Trade Association ; EFTA - Междуправителствена организация, създадена през 1960 г. със Стокхолмския договор. 
inglés a búlgaro
Европейска икономическа общност; EИО; Договор за ~European Economic Community; EEC; ~ Treaty - Учредена е с Римския договор (учредителен договор) от 1957 г., сключен между Франция, Италия, ФРГ, Белгия 
inglés a búlgaro
Европейска инвестиционна банка; ЕИБEuropean Investment Bank; EIB - Създадена е през 1957 г. с Римския договор в рамките на ЕИО. Финансира проекти, свързани с изграждането на общия пазар 
inglés a búlgaro
Европейска конвенция за правата на човека; ЕКПЧEuropean Convention on Human Rights; ECHR - Подписана е през ноември 1950 г. в Рим под егидата на Съвета на Европа. 
inglés a búlgaro
Европейска комисияEuropean Commission - Институция на Общността, която има законодателни, изпълнителни и контролни правомощия. 
inglés a búlgaro
Европейска конференцияEuropean conference - Създадена по решение на Европейският съвет в Люксембург през декември 1997 г., тя е форум за политически консултации, обединяващ 
inglés a búlgaro
Европейска общност за атомна енергия; Евратом; Договор за ~European Atomic Energy Community; EAEC/Euratom; ~ Treaty - Учредена е с Римския договор от 1957 г., сключен между Франция, Италия, ФРГ, Белгия, Холан 
inglés a búlgaro
Европейска общност за въглища и стомана; ЕОВС; Договор за ~European Coal and Steel Community; ECSC Treaty - Учредена е с Парижкия договор от април 1951 г., сключен между Франция, Италия, ФРГ, Белгия, Холандия 
inglés a búlgaro
Европейска общност; ЕО; Договор за създаване на ~European Community; ЕC; Treaty establishing the ~ - С влизането в сила на Договора за ЕС (1 ноември 1993 г.), който внася съществени изменения и в три 
inglés a búlgaro
Европейска полицейска служба; ЕврополEuropean Police Office; Europol - Европейският съвет през декември 1991 г. лансира идеята за Европол - нов орган, който да развие струкура за полицейс 
inglés a búlgaro
Европейска отбранителна общностEuropean Defence Community; EDC - Учредена е с договор от май 1952 г., сключен между Франция, Италия, ФРГ, Белгия, Холандия и Люксембург; идеята е на 
inglés a búlgaro
Европейска система на централните банки; ЕСЦБEuropean System of Central Banks - Европейската централна банка (ЕЦБ) и централните банки на държавите-членки образуват ЕСЦБ. ЕЦБ започва дейността си 
inglés a búlgaro
Европейска централна банка; ЕЦБEuropean Central Bank; ECB - ЕЦБ започва дейността си през 1998 г., а от 1 януари 1999 г. поема отговорността за изпълнението на европейската валутна 
inglés a búlgaro
Европейски валутен институт; ЕВИEuropean Monetary Institute; EMI - Създаден е през 1993 г. със седалище Франкфурт. Работи за укрепване на сътрудничеството между националните централн 
inglés a búlgaro
Европейски гражданинEuropean citizen - Вж. гражданство на ЕС. 
inglés a búlgaro
Европейски конвентEuropean Convention - Договорът от Ница създава институционалната рамка за разширяването на ЕС - предвижда структурата и функциите на институциите на 
inglés a búlgaro
Европейски общности; EОEuropean Communities; EC - С израза се обозначават трите общности - ЕОВС, ЕО и Евратом. 
inglés a búlgaro
Европейски парламент; ЕПEuropean Parliament; EP - ЕП (626 членове) е асамблеята на представителите на народите на ЕС. От 1979 г. депутатите се избират чрез преки избори спор 
inglés a búlgaro
Европейски социален фондEuropean Social Fund; ESF - Създаден с Римския договор, той е един от финансовите инструменти за изпълнение на общностната политика за подпомагане на 
inglés a búlgaro
Европейски съветEuropean Council - Орган на ЕС, в чийто състав влизат държавни и правителствени ръководители на държавите-членки и председателят на Комисията. 
inglés a búlgaro
Европейски съюз; ЕС; Договор за ~European Union; ЕU; Treaty on ~ - ЕС се основава на Европейските общности, допълнени от политиките и формите на сътрудничество, създадени с Договора з 
inglés a búlgaro
Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство; ФЕОГАEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund; EAGGF - Създаден е през 1962 г. 
inglés a búlgaro
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search