The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán a polaco Educación / Pedagogía Translation Glossary

alemán term polaco translation
Anerkennungspraktikum praktyka zawodowa z seminarium podsumowującym
Angebotsansatz metoda kursu
Appellcharakter charakter apelatywny
Arbeitsbereich Instytut/katedra
Aschenmutter Baba
Aufdingung ceremoniał przyjęcia kandydata
Ausbilder instruktor/trener/szkoleniowiec
Ausgleichsregelung zasada poprawy oceny
Bachelorst. Transkulturelle Kommunikation Studia licencjackie - komunikacja międzykulturowa/interkulturowa
Badesteg pomost kąpielowy
Baugewerkeschule szkoła rzemiosł budowlanych
Beleg- und Einbringunsverplichtung obowiązek uczestnistwa i uzyskania (odpowiednich) ocen (przeliczeniowych) /do ustelenia oceny/
Berufsschule szkoła zawodowa
Berufssfachschule für LTA szkoła zawodowa przygotowująca do zawodu asystenta technicznego ds. rolnictwa
Entered by: Maciej Andrzejczak
Bescheinigung ueber den schulischen Teil der Fachhochschulreife Zaświadczenie o ukończeniu szkoły w części edukacyjnej
Bezug herstellen stworzyć odniesienie
BGySO Rozporzadzenie o organizacji liceow zawodowych w Saksonii
Bildungsarmut bieda oświatowa
bildungsfern niski poziom wykształcenia
bildungsgangübergreifend wspólne dla uczniów z różnych profili kształcenia
Bildungslotse pilot integracyjny
Entered by: Arkadiusz Jasiński
Bildungsnachweis dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie
bildungsnah wysoki poziom wykształcenia
Blitzlicht-Methode Natychmiastowa opinia dotycząca procesu szkolenia
Bullkata gwiazdory
Darstellendes Spiel edukacja teatralna
die anleitende Erziehung Wychowanie wskazujące drogę
die gymnasiale Oberstufe ogólnokształcąca szkoła średnia wyższego szczebla
Differenzierungskurs kurs rozszerzony
Entered by: Mirosław Wagner
Drittmittel fundusze osób trzecich
einfache Wertung wynik pomnożony x1
Einsatzzylindern cylindry do osadzania
ekonomika przedsiebiorstw Betriebswirtschaftslehre
Fachbereich 51 Dział/wydział
Fachhochschulreife matura zawodowa
Fachleistungskurs A poziom (zakres) rozszerzony A
Fachwirt specjalista
Förderschwerpunkte potencjalne priorytety
fünfzügig o pięciu oddziałach
Fleißaufgabe Zadanie nadobowiązkowe
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search