The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán a polaco Certificados, diplomas, títulos, CV Translation Glossary

alemán term polaco translation
allgemein beeidigte und öffentlich bestellte Übersetzerin publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz ...
Aslösung(en) ryczałtowy ewkiwalent przy wykonywaniu pracy poza terenem zakładu
Bürgerservise Biuro obsługi obywatela/mieszkańca
Befähigungsschein świadectwo kwalifikacji
beziehen do zamówienia w ...
EG- Baummusterbescheinigung, ¶wiadectwo badania typu WE
Facharbeiterprüfung egzamin zawodowy
Fremdenpass paszport cudzoziemca/ dokument podróży dla cudzoziemca
Gemeindekennzahl kod (identyfikacyjny) gminy
gesamte Strafrechtswissenschaften Instytut Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Halbjahresinformation Informacja (ocena) śródroczna
Hauptschulabschluss Ukończenie szkoły głównej
Insichgeschäft dokonanie czynności prawnej z samym sobą
Kilometerpauschale ryczałt samochodowy
Kinderfreibetrag ulga na dzieci
Legitimation: durch Personalausweis tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego
Maßblatt rysunek wymiarowy
Magisterordnung Regulamin (zasady) przyznawania tytułu zawodowego magistra
Entered by: Dariusz Rabus
MSR AKPiA
Obermeister (einer Innung) starszy cechu / przewodniczący zarządu cechu
ohne Hinweisteil część informacyjna
Prozentpunkte punkty procentowe
qualifiziertes Zertifikat zertyfikat uznany albo kwalifikowany
Recyclingmaterial materiał pochodzący z recyklingu / recyklat
sich der Prüfung unterziehen przystąpić do egzaminu
Entered by: Sonja Stankowski
Sicherheitslehrbrief instrukcja bezpieczeństwa dla operatorów wózków widłowych
Entered by: Jacek Zukowski
Skinheads skinheadzi
Ug Wert Wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby
unter dem Dekanat którego dziekanem jest
Vollmachtgeber - Bevollmächtiger mocodawca / osoba umocowana (pełnomocnik)
Vorprüfschein zaświadczenie/certyfikat badań wstępnych
Zukunftssicherung plan emerytalny
Zusatzversorgungspflichtiger pracownik podlegający obowiązkowi ubezpieczenia

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search