The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al polaco Certificados, diplomas, títulos, CV Translation Glossary

alemán term polaco translation
allgemein beeidigte und öffentlich bestellte Übersetzerin publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz ...
Aslösung(en) ryczałtowy ewkiwalent przy wykonywaniu pracy poza terenem zakładu
Bürgerservise Biuro obsługi obywatela/mieszkańca
Befähigungsschein świadectwo kwalifikacji
beziehen do zamówienia w ...
EG- Baummusterbescheinigung, ¶wiadectwo badania typu WE
Facharbeiterprüfung egzamin zawodowy
Fremdenpass paszport cudzoziemca/ dokument podróży dla cudzoziemca
Gemeindekennzahl kod (identyfikacyjny) gminy
gesamte Strafrechtswissenschaften Instytut Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Halbjahresinformation Informacja (ocena) śródroczna
Hauptschulabschluss Ukończenie szkoły głównej
Insichgeschäft dokonanie czynności prawnej z samym sobą
Kilometerpauschale ryczałt samochodowy
Kinderfreibetrag ulga na dzieci
Legitimation: durch Personalausweis tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego
Maßblatt rysunek wymiarowy
Magisterordnung Regulamin (zasady) przyznawania tytułu zawodowego magistra
Entered by: Dariusz Rabus
MSR AKPiA
Obermeister (einer Innung) starszy cechu / przewodniczący zarządu cechu
ohne Hinweisteil część informacyjna
Prozentpunkte punkty procentowe
qualifiziertes Zertifikat zertyfikat uznany albo kwalifikowany
Recyclingmaterial materiał pochodzący z recyklingu / recyklat
sich der Prüfung unterziehen przystąpić do egzaminu
Entered by: Sonja Stankowski
Sicherheitslehrbrief instrukcja bezpieczeństwa dla operatorów wózków widłowych
Entered by: Jacek Zukowski
Skinheads skinheadzi
Ug Wert Wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby
unter dem Dekanat którego dziekanem jest
Vollmachtgeber - Bevollmächtiger mocodawca / osoba umocowana (pełnomocnik)
Vorprüfschein zaświadczenie/certyfikat badań wstępnych
Zukunftssicherung plan emerytalny
Zusatzversorgungspflichtiger pracownik podlegający obowiązkowi ubezpieczenia

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search