The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a turco Derecho: (general) Translation Glossary

inglés term turco translation
indorsement tasdik
"less an amount of..." "... tutarı düşülecektir"
'saying' of decision karar hükmüne göre
Entered by: Ali Bayraktar
(body) cavity search vücut boşluğu araması
(do) stand dismissed reddedilmek
(purchasing or selling) interest(s) pay/hisse (alımı ve satışı)
Entered by: Aziz Kural
(Slip/Full) Kayma ve Düşme
...to whose conduct... davranışları soruşturmaya konu kişi
a senior officer of a Council kurulun kıdemli görevlisi/üyesi
above-captioned action yukarıda yazılı fiil
Entered by: Pinar Celik
accumulated intellectual property birikmiş fikri varlıklar
accusatorial itham edici (suçlayıcı - suç isnat eden)
Entered by: chevirmen
acknowledge service of the proceedings dava tebligatını tebellüğ etmek
Entered by: chevirmen
actions eylem/faaliyet
Entered by: hfilik
adequate procedures yeterli nitelikte( rüşvet) önleme prosedürleri
Entered by: Aziz Kural
administration department idari işler dairesi
Entered by: Aziz Kural
Affidavit of Attorney and Memorandum of Law Vekilin Yazılı Beyanı ve Mütalaa
Entered by: Özden Arıkan
affiliates vs. subsidiaries iştirakler vs. bağlı ortaklıklar
affray, batteryx2 assault occasioning actual bodily harm fiili bedensel yaralanmaya neden olan müessir fiil
agent temsilci
aggregate (bir yıllık) toplam
ancillary relief Tedbir Nafakası
Ankara 7th High Penal Court Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi
anti-corruption yolsuzlukla mücadele
any part thereof herhangi bir bölümü/kısmı
Entered by: Aziz Kural
Apellate advocacy temyiz avukatlığı
appeal against conviction mahkumiyeti temyiz
application before the court mahkemeye başvurmak
Entered by: Özden Arıkan
Application for Forfeiture of Detained Cash alıkonulan nakit para üzerindeki hak kaybı kararı başvurusu
Approve with Provisos şartlı onay
approximate translation yaklaşık çeviri
Entered by: hfilik
as a matter of record Nitekim kayıda (rapora) göre,
as a venue merkez
as full and sufficient as.... (kanunen) öngörülen kapsam ve yeterlilikte (vekil tayin etti.)
as on date belirtilen gun itibari ile
as the Court may deem just and proper mahkemenin adil ve uygun göreceği üzere
Assault Center Sığınma evi ya da sığınma merkezi olabilir.
Entered by: Aziz Kural
assessments değerlendirmeler
Entered by: hfilik
assets of any nature her türlü malvarlığı
Entered by: Zeki Güler
assigned designee atanan/belirlenen vekil
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search