The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Matemáticas y estadística Translation Glossary

inglés term sueco translation
1020 (20-superskript) 10^20
8*20 molekyler 8exp20
Entered by: Elena_S15
be forced (this context) drivas
Entered by: Kristina Thorne
bootstrap replicate bootstrap-replikat
cumulative incidence competing risks method konkurrerande risk-metod för analys av kumulativ incidens
discounted quality adjusted life expectancy diskonterad, kvalitetsjusterad livslängdsförväntan
Env. Envelop
factor % difference skillnadsfaktor
goodness of prediction prediktionsförmåga
gradient descent-based syftar på kurvans lutning
hypotheses of variables hypoteser avseende variabler
indeterminate analysis den obestämda analysen
integral fraction heltalsbråk
Interaction controller class kontrollerklass för Interaktion
linear regression linjär regression
locus geometrisk ort
logistic curve logistisk tillväxtkurva
LSQ means minstakvadratmetoden
medial number nummer/siffror mitt i
monadic test design monadisk testdesign
Entered by: Johan Kjallman
Multi-criteria optimization problem formulation formulering av ett optimeringsproblem med flera kriterier
nonparametric bootstrap icke-parametrisk bootstrap(-metod)
Pareto chart paretodiagram
pretty number gyllene tal
Quotation urval/urvalsgrupper
Entered by: Anna Herbst
quotitive division delningsdivision
ratio Kvot
ray (of the sphere) (sfärens) radie
Residual standard deviation standardavvikelse för residualerna
Entered by: Lars Palmer
result resolution upplösningen på resultatet/resultatvisningen
Root mean square error of prediction kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen för prediktionen (RMSEP)
Entered by: Lars Palmer
scope and sequence innehåll och följdordning
scoring key beräkningsnyckel
Entered by: Lars Palmer
screening gallring
Entered by: Anna Herbst
SEP - standard error of prediction standardfel för prognoser
sigmoid s-formad; sigmoid
Successor and predecessor efterföljare och föregångare
tally sheet observationsformulär; datainsamlingsformulär
time-tradeoff utility tidskomprimerades
Transmittance Spectrum transmissionsspektrum
Entered by: Lars Palmer

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search