The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Derecho: patentes, marcas registradas, derechos de autor Translation Glossary

inglés term sueco translation
a course of dealing partsbruk
Entered by: Mats Wiman
as available i tillgängligt skick
author attribution angiven författare
Entered by: Anders Köhler
casting surface formsatt yta
certificate of conformance överensstämmelseintyg
click-wrap licence elektronisk licens
compositions of matters materialsammansättningar
conflict of law rules utan beaktande av internationellt privaträttsliga och processrättsliga regler
Date of filing ansökningsdatum
Declaration of Incorporation försäkran om inbyggnad
Entered by: Charlotte Andersson
Designated Contracting & Extension States Se nedan.
dispute resolution procedures förfarande för tvistlösning
editionsföreläggande a court order for the production of documents that can be assumed to be of importance as evidence
Entered by: Paul Lambert
editionsyrkande a motion for an order for the production of documents that can be assumed to be of importance as evi
Entered by: Paul Lambert
estoppel estoppel
Entered by: Rosica Dimitrova
evidence indicier
first preferred embodiment första lämplig utföringsform
Entered by: Mårten Engelberg
in gear speed Se nedan.
In so far as applicable i tillämplig mån
Industrial property code (lag om) immateriella rättigheter
Entered by: Lena Danielsson
Inputs worksheet Kalkylark för inmatning
interest therein rättighet däri
Making Claims of Copyright Infringement stämma för intrång i upphovsrätten
maximum extent possible under law ...enligt vad lagstiftningen maximalt tillåter
mention of the grant tillkännagivande av beviljande
no patent liability is assumed inget uttryckligt ansvar tas
non-exclusive icke-exklusiv
non-infringement icke-överträdelse
Notified Body anmält organ
Original incorporator stiftare
Parts by weight viktdelar
passing off efterbildning
Entered by: Lena Danielsson
patent pending patentansökan under behandling
pleading plädering
preferably lämpligen
privacy statement policy för personuppgifter
proper-tics properties
proprietary information upphovsrättsskyddad information
Entered by: Monica Berntsson
retention information information om kvarhållande av medel
second embodiment andra utföringsform
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search